pl
Strona główna > Poradniki > Co ma wpływ na kurs walutowy?

Co ma wpływ na kurs walutowy?

26 kwi 2018

Kupując, bądź sprzedając walutę często patrzymy na jej kurs i wyczekujemy tego, który uznamy za odpowiedni. Czyli taki, który wydaje nam się w danej chwili tani, by kupić walutę lub drogi, by ją sprzedać. Nigdy jednak nie możemy być pewni czy za chwilę dana waluta nie będzie znacznie tańsza czy też jej kurs poszybuje znacznie wyżej. Na wahania kursów walutowych i na wycenę danej waluty wpływa szereg czynników. Dlatego nigdy nie będziemy w stanie ze 100-procentową pewnością stwierdzić, w którym kierunku podążą notowania. Co zatem wpływa na kurs walut?

Zastanawiając się nad czynnikami determinującymi dane ceny na rynku należy się najpierw zapytać czym ten kurs walutowy tak naprawdę jest. Kurs walutowy nie jest to jednak nic innego jak cena jednej waluty wyrażona w innej. Cena danej waluty względem innej nie jest również niczym innym jak porównaniem gospodarek. Czym mocniejsza i bardziej stabilna gospodarka tym cena jej pieniądza rośnie. Można zatem walutę porównać do każdego rodzaju towaru, a jej koszt do rynkowej wojny popytu i podaży. Czym wyższy jest popyt na daną walutę, jej cena rośnie. Można wtedy mówić o aprecjacji waluty. Z drugiej strony ma mamy deprecjację, czyli moment, w którym podaż danej waluty przewyższa popyt a jej wartość rynkowa spada.

W takim wypadku prześledźmy jakie czynniki wpływają na to, że raz nasza waluta jest silniejsza, a raz słabsza względem innych walut. Inaczej mówiąc, co sprawia, że raz za euro, franka, funta czy dolara zapłacimy więcej a raz mniej.

Dokonując prostego podziału możemy wyróżnić dwie grupy czynników wpływających na działania uczestników rynku, a co za tym idzie na wahania kursów walut. Pierwszą z nich jest ta mniejsza, czyli czynniki psychologiczne. Z kolei drugą tworzą wszystkie sytuacje ekonomiczno-polityczne.

Czynnik psychologiczny w ustalaniu kursów walut nie może zostać pominięty. W końcu cena walut ustalana jest przez ludzi, na decyzje których, zawsze w jakimś stopniu, wpływają zewnętrzne bodźce. Obserwując wykresy notowań czy to par walutowych, indeksów, czy akcji możemy zaobserwować podobne zachowania ceny w podobnych punktach. Są to często miejsca, w których zderzają się ze sobą siły popytu i podaży. Zdarza się również, że inwestorzy działają wbrew utartym na rynku schematom. Dlatego też czynnik psychologiczny jest najmniej poznany i nie wiadomo czy w ogóle będzie można go w większej części poznać, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć co dany człowiek zrobi w konkretnym momencie. Każdy z nas jest inny i może podjąć inną decyzję. Czynnik psychologiczny ściśle łączy się z wyodrębnioną drugą grupą czynników. Dzieje się tak dlatego, że to właśnie zdarzenia ekonomiczno-polityczne są tym głównym bodźcem wpływającym na decyzje rynkowych graczy.

Wśród czynników ekonomiczno – politycznych możemy wyróżnić m.in stopy procentowe, dynamikę PKB, wskaźniki inflacyjne, sytuacja na rynku pracy czy też wszystkie zdarzenia polityczne mające wpływ na daną gospodarkę, zarówno krajową jak i zagraniczną.

  1. Stopy procentowe – wprawdzie utrzymywanie niskich stóp procentowych sprzyja gospodarce, ponieważ, chociażby oprocentowanie kredytów konsumenckich jest niskie, co sprzyja ich zaciąganiu. Za tym idzie również wzrost konsumpcji. Nie jest to jednak sytuacja dobra dla osób chcących inwestować w daną walutę dlatego, że chociażby stopa oprocentowania kapitału zgromadzonego na rachunkach jest po prostu niska.
  2. Dynamika PKB – wzrost prędkości Produktu Krajowego Brutto w krótkim terminie skutkuje wzrostem wartości waluty danego kraju. Odczyty dynamiki tempa rozwoju gospodarki obrazują jej kondycję. Zatem jeżeli inwestorzy widzą rozwój gospodarczy danego kraju, chętniej inwestują, a co za tym idzie waluta danego kraju umacnia się.
  3. Inflacja – czyli obraz, w którym kierunku podążać będą przeciętne towary w danym kraju. Czym szybsza i wyższa dynamika inflacyjna tym przeciętne ceny w danym kraju będą rosły. Jeżeli z kolei ceny produktów będą zbyt szybko rosły to popyt będzie na nie malał, ze względu na brak opłacalności w importowaniu tychże towarów. Skutkować to będzie osłabieniem danej waluty.
  4. Rynek pracy – dobra kondycja na rynku pracy zachęca do inwestowania w danym kraju. Niskie bezrobocie świadczy o dobrze rozwijającej się gospodarce, co sprzyja to kursowi waluty.
  5. Wydarzenia polityczne – w tej kategorii możemy umieścić dosłownie wszystko co jest związane z polityką krajową i międzynarodową. Na decyzje inwestorów będą wpływały każde zmiany polityczne w danym kraju, takie jak np. wybory samorządowe czy prezydenckie. Z kolei międzynarodowymi bodźcami mogą być wszystkie konflikty czy nowe porozumienia zawierane przez przedstawicieli władzy.

Na notowania walut wpływa mnóstwo różnych czynników. Zarówno wewnętrznych danego kraju jak i czynników międzynarodowych. Wystarczy, że dane gospodarki są ze sobą silnie powiązane to kursy ich walut mogą ulegać diametralnym zmianom. Ze względu na mnogość bodźców oddziałujących na inwestorów i zmienność gospodarek oraz czynników politycznych nie będziemy najprawdopodobniej nigdy w stanie przewidzieć kursu danej waluty w przyszłości, a co za tym idzie będziemy świadkami ich ciągłych wahań i tylko od nas będzie zależało czy uznamy dany kurs za “dobry” czy “niedobry”.

Mateusz Wielewicki – dealer walutowy w Walutomat.pl


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także