pl
Strona główna > Regulamin dodatkowy przelewów zagranicznych non-IBAN

Regulamin dodatkowy przelewów zagranicznych non-IBAN

REGULAMIN dodatkowy świadczenia przez serwis Walutomat.pl usług płatniczych w zakresie realizowania przelewów zagranicznych do wybranych Państw niestosujących standardu IBAN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem Dodatkowym”) stanowi regulamin dodatkowy w rozumieniu § 35 ust. 2 Regulaminu serwisu Walutomat.pl (zwanego dalej: “Regulaminem”) i określa warunki szczególne składania Zleceń Płatniczych, w których jako rachunki bankowe Odbiorców wskazane są rachunki prowadzone przez banki mające siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu Dodatkowego (zwanych dalej: “Zleceniami Płatniczymi do Państw niestosujących IBAN”), oraz świadczenia przez Operatora usług płatniczych związanych z Transakcjami Płatniczymi wynikającymi ze Zleceń Płatniczych do Państw niestosujących IBAN (zwanych dalej: “Dodatkowymi Usługami Płatniczymi”).
 2. Regulamin Dodatkowy dostępny jest na stronie: https://www.walutomat.pl/regulaminy/.
 3. Operatorem Serwisu jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, o kapitale zakładowym 3 450 000 zł (w całości wpłaconym).
 4. O ile Regulamin Dodatkowy nie nadaje im odmiennego znaczenia, wszelkie terminy pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie.

§ 2. Warunki szczególne

 1. Regulamin Dodatkowy obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie. Jednocześnie Operator zastrzega, że w trybie zmiany Regulaminu Dodatkowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 poniżej może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych.
 2. Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN mogą składać wyłącznie Użytkownicy usług płatniczych świadczonych przez Operatora. Są to osoby pozostające stroną umowy ramowej w rozumieniu Regulaminu, które ponadto zaakceptowały, zgodnie z ust. 3 poniżej, treść Regulaminu Dodatkowego, o ile złożenie Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN przez Użytkownika spełniającego powyższe warunki nie zostanie poprzedzone dostarczeniem przez tego Użytkownika, zgodnie z ust. 4 lit. b poniżej, oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych lub rozwiązaniem przez niego całości umowy ramowej, zgodnie z ust. 4 lit. a poniżej.
 3. Użytkownik usług płatniczych świadczonych przez Operatora może wyrazić wolę korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych, akceptując Regulamin Dodatkowy za pomocą funkcjonalności Serwisu. z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu Dodatkowego jego treść staje się integralną częścią umowy ramowej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych:
  1. rozwiązując umowę ramową w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich rodzajów usług płatniczych świadczonych przez Operatora, dokonane zgodnie z § 57 Regulaminu,
  2. lub składając oświadczenie, zgodnie z § 57 ust. 1 i 2 Regulaminu, o częściowym wypowiedzeniu umowy ramowej, tj. w zakresie odnoszącym się tylko do Dodatkowych Usług Płatniczych. Oświadczenie to skutkować będzie rezygnacją Użytkownika z możliwości korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych przy jednoczesnym pozostaniu stroną umowy ramowej w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, może składać Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN. Są to zlecenia Płatnicze w rozumieniu Regulaminu, w których to Zleceniach Płatniczych jako rachunki bankowe Odbiorców osoba ta wskazuje rachunki prowadzone przez banki mające siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1. Zlecenia te, może ona składać w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z uwzględnieniem pozostałych warunków szczególnych określonych w ust. 6-14 poniżej.
 6. Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN może zostać złożone wyłącznie w opcji kosztowej OUR lub SHA. Opcja kosztowa OUR powoduje, że kwota przelewu nie zostanie pomniejszona o opłaty naliczone przez bank nadawcy oraz przez banki pośredniczące. w przypadku opcji kosztowej SHA, banki pośredniczące mogą pobierać płatności według własnego cennika. Operator nie jest beneficjentem takich opłat, które należne są wyłącznie bankom pośredniczącym.
 7. Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN może zostać złożone w każdej z walut dostępnych w Serwisie.
 8. Opłata za wykonanie Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN wynosi 100 zł w opcji kosztowej OUR i 50 zł w opcji kosztowej SHA. Niniejsze postanowienie stanowi warunek szczególny względem Tabeli Opłat i Prowizji, będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 9. Chcąc dodać rachunek bankowy Odbiorcy, który to rachunek prowadzi bank mający siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu Dodatkowego, Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie ankiety nt. prowadzonej działalności gospodarczej oraz o przekazanie danych uzupełniających, w szczególności:
  1. kod Swift banku Odbiorcy;
  2. nazwę banku Odbiorcy;
  3. szczegółowych danych adresowych Odbiorcy.
 10. W celu prawidłowego zainicjowania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN konieczne jest uprzednie spełnienie przez osobę, o której mowa w ust. 2 powyżej, wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności w § 25 ust. 2, jak również wskazanie następujących informacji dodatkowych:
  1. precyzyjnego tytułu płatności, którą Użytkownik zamierza zrealizować na rzecz Odbiorcy, dokonane w szczególności poprzez oznaczenie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Odbiorcą lub podanie numeru i daty wystawienia faktury, z której to umowy lub faktury wynika obowiązek zapłaty;
  2. szczegółowego źródła pochodzenia wartości majątkowych służących do pokrycia płatności na rzecz Odbiorcy;
  3. szczegółowego celu realizacji Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN.

  Podanie tych danych możliwe jest za pośrednictwem formularza wypełnianego w Serwisie podczas składania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN.

 11. Operator może zażądać od Użytkownika, który zainicjował Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przekazane na podstawie ust. 10 powyżej. Dokumentami takimi mogą być m.in. faktury, umowy sprzedaży lub nakładające obowiązek zapłaty, wyciągi z rachunków płatniczych bądź inne wiarygodne dokumenty potwierdzające zasadność transakcji oraz autentyczność towarzyszących jej okoliczności.
 12. Operator może odmówić wykonania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN:
  1. w przypadku niedopełnienia postanowień Regulaminu Dodatkowego, w szczególności ujętych w ust. 10 oraz 11 powyżej;
  2. jeżeli decyzja odmowna zostanie podjęta w oparciu o przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
  3. stwierdzono lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że realizacja transakcji generuje wysokie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 13. . Realizując Transakcję Płatniczą wynikającą ze Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN:
  1. Jeżeli transakcja płatnicza realizowana jest w EUR lub PLN to Operator zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego od dnia złożenia tego zlecenia, doprowadzić do uznania rachunku bankowego Dostawcy Odbiorcy kwotą tej Transakcji Płatniczej;
  2. Jeżeli transakcja płatnicza realizowana jest w innej walucie niż wskazane w ust. 13.a powyżej to Operator obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym złożono to Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, wykonać przelew bankowy na rachunek bankowy Odbiorcy.
 14. Transakcja Płatnicza wynikająca ze Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN stanowi transakcję płatniczą w rozumieniu art. 5 ust. 3a Ustawy. w związku z tym, Użytkownik – poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu Dodatkowego – zgadza się, by w odniesieniu do Transakcji Płatniczych realizowanych w USD i wynikających ze Zleceń Płatniczych do Państw niestosujących IBAN nie znajdowały zastosowania przepisy Działu III Roz. 4 Ustawy, co w szczególności oznacza, że::
  1. Operator nie jest zobowiązany do doprowadzenia do uznania rachunku bankowego Dostawcy Odbiorcy, w zamian składając zobowiązanie, o którym mowa w ust. 13.b, wobec czego Operator, o ile należycie wypełnił to zobowiązanie, nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne odmówienie przyjęcia środków pochodzących z takiej Transakcji Płatniczej przez Dostawcę Odbiorcy;
  2. nie zostaje określony termin graniczny, przed upływem którego środki będące przedmiotem takiej Transakcji Płatniczej zostaną przekazane Odbiorcy, wobec czego Operator, o ile terminowo wypełni zobowiązanie, o którym mowa w ust. 13.b powyżej, nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w przekazaniu środków Odbiorcy.

§ 3. Zaprzestanie świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych

 1. Operator może wypowiedzieć umowę ramową w całości, a więc z uwzględnieniem usług świadczonych na podstawie Regulaminu Dodatkowego, zgodnie z postanowieniami § 57 Regulaminu.
 2. Operator jest uprawniony do częściowego wypowiedzenia umowy ramowej, tj. wyłącznie w zakresie odnoszącym się do Dodatkowych Usług Płatniczych. Takie wypowiedzenie skutkować będzie odebraniem Użytkownikowi możliwości korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych przy jednoczesnym zachowaniu przez tego Użytkownika statusu strony umowy ramowej w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika, jeżeli:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z Dodatkowych Usług Płatniczych z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Dodatkowego, w tym w szczególności postanowień zawartych w § 2 ust. 10 oraz 11 Regulaminu Dodatkowego przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu;
  2. Operator ustali, iż w związku z korzystaniem z Dodatkowych Usług Płatniczych Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub informacje bądź posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami;
  3. Operator ustali, iż Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN, które składa Użytkownik, mają na celu wyrządzenie szkody innym podmiotom;
  4. wytyczne organów państwowych lub zalecenia tych organów wymagają zakończenia współpracy związanej ze świadczeniem Dodatkowych Usług Płatniczych na rzecz Użytkownika;
  5. stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z Dodatkowych Usług Płatniczych w celach związanych z popełnianiem czynów bezprawnych lub że korzystanie przez Użytkownika z Dodatkowych Usług Płatniczych stwarza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności ekonomicznego lub informatycznego, innych Użytkowników, Operatora lub osób trzecich.
 3. Do częściowego rozwiązania umowy ramowej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odpowiednio stosuje się postanowienia § 57 Regulaminu, tj. postanowienia dotyczące całkowitego rozwiązania umowy ramowej.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do zmiany Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się postanowienia § 64 Regulaminu, w zakresie wprowadzania zmian do umowy ramowej.
 2. Zamiar zaprzestania świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych traktowany jest jak zmiana warunków umowy ramowej zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który zaakceptował Regulamin Dodatkowy, wobec czego do uchylenia Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się postanowienia w zakresie wprowadzania zmian do Regulaminu.
 3. W zakresie nieobjętym Regulaminem Dodatkowym odpowiednio stosuje się wynikające z Regulaminu postanowienia umowy ramowej oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zawarte w Ustawie.
 4. Jeżeli dojdzie do kolizji postanowień Regulaminu Dodatkowego oraz postanowień Regulaminu, w odniesieniu do Dodatkowych Usług Płatniczych pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Dodatkowego.

Załączniki

Załącznik 1.

1.Wykaz Państw:

 1. Australia
 2. Chiny (w tym Hongkong i Makau)
 3. Japonia
 4. Kanada
 5. Korea Południowa
 6. Nowa Zelandia
 7. Singapur
 8. Tajwan
 9. Wietnam
 10. Indie
 11. Bangladesz
 12. Tajlandia
 13. Malezja
 14. Indonezja
 15. Katar
 16. Brazylia
 17. Argentyna
 18. Paragwaj
 19. Urugwaj
 20. Chile
 21. Meksyk
 22. RPA
 23. Nigeria

2. Walutomat zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie ze wskazanego w ust. 1 Wykazu, Państwa, które pojawiło się na jednej z list świadczących o kluczowych i strategicznych brakach w zakresie standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zmiana taka nie stanowi zmiany Regulaminu Dodatkowego i jest wprowadzana z uwagi na realizację wynikających z przepisów prawa obowiązków podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Usunięcie Państwa z Wykazu oznacza, że nie będzie możliwe złożenie Zlecenia Płatniczego, w którym jako rachunek bankowy Odbiorcy wskazany będzie rachunek prowadzony przez bank mający siedzibę w jednym z państw, które zostało usunięte z Wykazu.

Walutomat przy podejmowaniu decyzji o usunięciu Państwa z Wykazu analizuje przede wszystkim:

 1. listy jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji oraz jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi wg FATF, publikowana w domenie https://www.fatf-gafi.org/na moment publikacji regulaminu znajduje się ona pod adresem https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)
 2. listę krajów trzecich wysokiego ryzyka wg Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. publikowane w domenie https://eur-lex.europa.eu na moment publikacji regulaminu znajduje się ona pod adresem https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20220313.

 


Zobacz również: wzory dokumentów