pl
Strona główna > Regulamin dodatkowy przelewów zagranicznych non-IBAN obowiązujący do 24.05.2021

Regulamin dodatkowy przelewów zagranicznych non-IBAN obowiązujący do 24.05.2021

REGULAMIN dodatkowy świadczenia przez serwis Walutomat.pl usług płatniczych w zakresie realizowania przelewów zagranicznych do wybranych Państw niestosujących standardu IBAN

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem Dodatkowym”) stanowi regulamin dodatkowy w rozumieniu § 5 ust. 4 Regulaminu świadczenia usług płatniczych serwisu Walutomat.pl (zwanego dalej: “Regulaminem”) i określa warunki szczególne składania Zleceń Płatniczych, w których jako rachunki bankowe Odbiorców wskazane są rachunki prowadzone przez banki mające siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu Dodatkowego (zwanych dalej: “Zleceniami Płatniczymi do Państw niestosujących IBAN”), oraz świadczenia przez Operatora usług płatniczych związanych z Transakcjami Płatniczymi wynikającymi ze Zleceń Płatniczych do Państw niestosujących IBAN (zwanych dalej: “Dodatkowymi Usługami Płatniczymi”).
 2. Regulamin Dodatkowy dostępny jest na stronie: https://www.walutomat.pl/regulaminy/ .
 3. Operatorem Serwisu jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, o kapitale zakładowym 3 450 000 zł (w całości wpłaconym).
 4. O ile Regulamin Dodatkowy nie nadaje im odmiennego znaczenia, wszelkie terminy pisane wielką literą należy rozumieć zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie.

§ 2. Warunki szczególne

 1. Regulamin Dodatkowy obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie. Jednocześnie Operator zastrzega, że w trybie zmiany Regulaminu Dodatkowego, o którym to trybie mowa w § 3 ust. 1 i 2 poniżej może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych.
 2. Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN mogą składać wyłącznie Użytkownicy usług płatniczych świadczonych przez Operatora, tj. osoby pozostające stroną umowy ramowej w rozumieniu Regulaminu, którzy ponadto zaakceptowali, zgodnie z ust. 3 poniżej, treść Regulaminu Dodatkowego, o ile złożenie Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN przez Użytkownika spełniającego powyższe warunki nie zostanie poprzedzone dostarczeniem przez tego Użytkownika, zgodnie z ust. 4 lit. b poniżej, oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych lub rozwiązaniem przez niego całości umowy ramowej, zgodnie z ust. 4 lit. a poniżej.
 3. Użytkownik usług płatniczych świadczonych przez Operatora może wyrazić wolę korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych , akceptując Regulamin Dodatkowy za pomocą funkcjonalności Serwisu. Z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu Dodatkowego jego treść staje się integralną częścią umowy ramowej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych:
  1. rozwiązując umowę ramową w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich rodzajów usług płatniczych świadczonych przez Operatora, dokonane zgodnie z § 9 Regulaminu,
  2. lub składając oświadczenie, zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu, o częściowym wypowiedzeniu umowy ramowej, tj. w zakresie odnoszącym się do Dodatkowych Usług Płatniczych, które to oświadczenie skutkować będzie rezygnacją Użytkownika z możliwości korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych przy jednoczesnym pozostaniu stroną umowy ramowej w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 2 powyżej, może składać Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN – tj. Zlecenia Płatnicze w rozumieniu Regulaminu, w których to Zleceniach Płatniczych jako rachunki bankowe Odbiorców osoba ta wskazuje rachunki prowadzone przez banki mające siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1 – w okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, z uwzględnieniem pozostałych warunków szczególnych określonych w ust. 6-21 poniżej.
 6. Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN może zostać złożone wyłącznie w opcji kosztowej OUR, w której kwota przelewu nie zostanie pomniejszona o opłaty naliczone przez bank nadawcy oraz banki pośredniczące.
 7. Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN może zostać złożone wyłącznie w jednej z następujących walut: EUR lub USD.
 8. Opłata za wykonanie Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN wynosi 100 zł. Niniejsze postanowienie stanowi warunek szczególny względem Tabeli Opłat i Prowizji, będącej Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.
 9. Chcąc dodać rachunek bankowy Odbiorcy, który to rachunek prowadzi bank mający siedzibę w jednym z państw wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu Dodatkowego, Użytkownik może zostać poproszony, w stosownych przypadkach, o wypełnienie ankiety nt. prowadzonej działalności gospodarczej oraz o przekazanie danych uzupełniających, w szczególności:
  1. kod Swift banku Odbiorcy;
  2. nazwę banku Odbiorcy;
  3. szczegółowych danych adresowych Odbiorcy.
 10. W celu prawidłowego zainicjowania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN konieczne jest uprzednie spełnienie przez osobę, o której mowa w ust. 2 powyżej, wymogów określonych w Regulaminie, w szczególności w § 5 ust. 2, jak również wskazanie następujących informacji dodatkowych:
  1. precyzyjnego tytułu płatności, którą Użytkownik zamierza zrealizować na rzecz Odbiorcy, dokonane w szczególności poprzez oznaczenie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Odbiorcą lub podanie numeru i daty wystawienia faktury, z której to umowy lub faktury wynika obowiązek zapłaty;
  2. szczegółowego źródła pochodzenia wartości majątkowych służących do pokrycia płatności na rzecz Odbiorcy;
  3. szczegółowego celu realizacji Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN;

  co możliwe jest za pośrednictwem formularza wypełnianego w Serwisie podczas składania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN.

 11. Przed upływem terminu wskazanego w ust. 14 poniżej Operator może zażądać od Użytkownika, który zainicjował Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przekazane na podstawie ust. 10 powyżej. Dokumentami takimi mogą być m.in. faktury, umowy sprzedaży lub nakładające obowiązek zapłaty, wyciągi z rachunków płatniczych bądź inne wiarygodne dokumenty potwierdzające zasadność transakcji oraz autentyczność towarzyszących jej okoliczności.
 12. Zwracając się do Użytkownika z żądaniem, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Operator każdorazowo wyznacza temu Użytkownikowi termin przedstawienia wymaganych dokumentów, który to termin przypada na koniec pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Operator wystąpił z żądaniem. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi dokumentów w wyznaczonym terminie, wraz z upływem tego terminu Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN uznaje się za niebyłe, tj. za niezłożone przez Użytkownika i tym samym za nieotrzymane przez Operatora.
 13. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości wobec informacji lub dokumentów przedstawionych na podstawie ust. 10 lub 11 powyżej Operator może przed upływem terminu, o którym mowa odpowiednio w ust. 14 lub 15 poniżej, wystąpić do Użytkownika z żądaniem udzielenia stosownych wyjaśnień. Operator każdorazowo wyznacza temu Użytkownikowi termin przedstawienia wymaganych informacji, który to termin przypada na koniec pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Operator wystąpił z żądaniem. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wraz z upływem tego terminu Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN uznaje się za niebyłe.
 14. Przed realizacją Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN, tj. przed wydaniem dyspozycji transferu środków, Operator weryfikuje przekazane przez Użytkownika informacje oraz dokumenty w terminie:
  1. do końca Dnia Roboczego, w którym zainicjowano Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w ust. 10 powyżej – dla transakcji zainicjowanych w tym Dniu Roboczym przed godziną 12:00;
  2. do końca pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zainicjowano Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, jeżeli zostały spełnione warunki wskazane w ust. 10 powyżej – dla transakcji zainicjowanych w dowolnym Dniu Roboczym po godzinie 12:00 lub w dniu niebędącym Dniem Roboczym.
 15. W przypadku wystąpienia przez Operatora z którymkolwiek z żądań, o których mowa w ust. 11 oraz 13 powyżej, terminy weryfikacji wskazane w ustępie poprzedzającym ulegają przedłużeniu:
  1. do końca Dnia Roboczego, w którym Operator otrzyma żądane informacje lub dokumenty – w przypadku otrzymania informacji lub dokumentów w tym Dniu Roboczym do godziny 12:00;
  2. do końca pierwszego Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym Operator otrzyma żądane informacje – w przypadku otrzymania informacji lub dokumentów w dowolnym Dniu Roboczym po godzinie 12:00 lub w dniu niebędącym Dniem Roboczym.
 16. Operator może odmówić wykonania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN:
  1. w przypadku niedopełnienia postanowień Regulaminu Dodatkowego, w szczególności ujętych w ust. 10, 11 oraz 13 powyżej;
  2. jeżeli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 14 oraz 15 powyżej, Operator poweźmie uzasadnione wątpliwości, które nie zostaną wyjaśnione w sposób satysfakcjonujący;
  3. jeżeli decyzja odmowna zostanie podjęta w oparciu o przepisy ogólnie obowiązującego prawa.
 17. W przypadku odmowy wykonania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN, w tym z przyczyn określonych wyłącznie w Regulaminie Dodatkowym, Operator podejmuje działania, o których mowa w § 5 ust. 20 Regulaminu. W sytuacji takiej postanowienia § 5 ust. 13 Regulaminu nie znajdują zastosowania, a termin graniczny, przed upływem którego Użytkownik powinien zostać powiadomiony o odmowie realizacji Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN, wskazuje ust. 18 poniżej.
 18. Akceptując Regulamin Dodatkowy, Użytkownik zgadza się, by realizacja składanych przez niego Zleceń Płatniczych do Państw niestosujących IBAN rozpoczynała się każdorazowo w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie terminu określonego względem takiego Zlecenia Płatniczego, zależnie od okoliczności towarzyszących jego złożeniu oraz weryfikacji, w oparciu o postanowienia ust. 14 lub 15. Tym samym, dla celów określonych w ust. 20, za moment otrzymania Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN uznaje się początek dnia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, lub pierwszego Dnia Roboczego następującego po tym dniu, jeżeli dzień ten nie jest Dniem Roboczym.
 19. Użytkownik może odwołać Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, o ile stosowną dyspozycję wyda przed końcem Dnia Roboczego poprzedzającego dzień, w którym zgodnie z ust. 18 powyżej ma nastąpić rozpoczęcie realizacji tego Zlecenia Płatniczego.
 20. Realizując Transakcję Płatniczą wynikającą ze Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN:
  1. Operator obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym otrzymał – zgodnie z ust. 18 powyżej – to Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, doprowadzić do uznania rachunku bankowego Dostawcy Odbiorcy kwotą tej Transakcji Płatniczej – jeżeli Transakcja Płatnicza realizowana jest w EUR;
  2. Operator obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym otrzymał – zgodnie z ust. 18 powyżej – to Zlecenie Płatnicze do Państwa niestosującego IBAN, wykonać przelew bankowy na rachunek bankowy Odbiorcy – jeżeli Transakcja Płatnicza realizowana jest w USD.
 21. Mając na uwadze, że Transakcja Płatnicza wynikająca ze Zlecenia Płatniczego do Państwa niestosującego IBAN stanowi transakcję płatniczą w rozumieniu art. 5 ust. 3a Ustawy, Użytkownik – poprzez wyrażenie akceptacji Regulaminu Dodatkowego – zgadza się, by w odniesieniu do Transakcji Płatniczych realizowanych w USD i wynikających ze Zleceń Płatniczych do Państw niestosujących IBAN nie znajdowały zastosowania przepisy Dz. III Roz. 4 Ustawy, co w szczególności oznacza, że:
  1. Operator nie jest zobowiązany do doprowadzenia do uznania rachunku bankowego Dostawcy Odbiorcy, w zamian składając zobowiązanie, o którym mowa w ust. 20 lit. b powyżej, wobec czego Operator, o ile należycie wypełnił to zobowiązanie, nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne odmówienie przyjęcia środków pochodzących z takiej Transakcji Płatniczej przez Dostawcę Odbiorcy;
  2. nie zostaje określony termin graniczny, przed upływem którego środki będące przedmiotem takiej Transakcji Płatniczej zostaną przekazane Odbiorcy, wobec czego Operator, o ile terminowo wypełni zobowiązanie, o którym mowa w ust. 20 lit. b powyżej, nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za ewentualne opóźnienie w przekazaniu środków Odbiorcy.

§ 3. Zaprzestanie świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych

 1. Operator może wypowiedzieć umowę ramową w całości, a więc z uwzględnieniem usług świadczonych na podstawie Regulaminu Dodatkowego, zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 2. Operator jest uprawniony do częściowego wypowiedzenia umowy ramowej, tj. wyłącznie w zakresie odnoszącym się do Dodatkowych Usług Płatniczych, które to wypowiedzenie skutkować będzie odebraniem Użytkownikowi możliwości korzystania z Dodatkowych Usług Płatniczych przy jednoczesnym zachowaniu przez tego Użytkownika statusu strony umowy ramowej w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika, jeżeli:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z Dodatkowych Usług Płatniczych z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Dodatkowego, w tym w szczególności postanowień zawartych w § 2 ust. 10, 11 oraz 13 Regulaminu Dodatkowego przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu;
  2. Operator ustali, iż w związku z korzystaniem z Dodatkowych Usług Płatniczych Użytkownik podał nieprawdziwe dane lub informacje bądź posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami;
  3. Operator ustali, iż Zlecenia Płatnicze do Państw niestosujących IBAN, które składa Użytkownik, mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom, Operatorowi lub osobom trzecim;
  4. wytyczne organów państwowych lub zalecenia tych organów wymagają zakończenia współpracy związanej ze świadczeniem Dodatkowych Usług Płatniczych na rzecz Użytkownika;
  5. stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z Dodatkowych Usług Płatniczych w celach związanych z popełnianiem czynów bezprawnych lub że korzystanie przez Użytkownika z Dodatkowych Usług Płatniczych stwarza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa, w szczególności ekonomicznego lub informatycznego, innych Użytkowników, Operatora lub osób trzecich.
 3. Do częściowego rozwiązania umowy ramowej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, odpowiednio stosuje się postanowienia § 9 Regulaminu, tj. postanowienia dotyczące całkowitego rozwiązania umowy ramowej.

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Do zmiany Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się postanowienia Regulaminu w zakresie wprowadzania zmian do umowy ramowej, tj. § 11 tegoż.
 2. Zamiar zaprzestania świadczenia Dodatkowych Usług Płatniczych traktowany jest jak zmiana warunków umowy ramowej zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, który zaakceptował Regulamin Dodatkowy, wobec czego do uchylenia Regulaminu Dodatkowego odpowiednio stosuje się postanowienia w zakresie wprowadzania zmian do Regulaminu.
 3. W zakresie nieobjętym Regulaminem Dodatkowym odpowiednio stosuje się wynikające z Regulaminu postanowienia umowy ramowej oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym zawarte w Ustawie.
 4. Jeżeli dojdzie do kolizji postanowień Regulaminu Dodatkowego oraz postanowień Regulaminu, w odniesieniu do Dodatkowych Usług Płatniczych pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Dodatkowego.
 5. Wszystkie godziny wskazane w Regulaminie Dodatkowym odnoszą się do czasu właściwego
  dla kraju, w którym znajduje się siedziba Operatora.

Załączniki

Załącznik 1.

 1. Australia
 2. Chiny (w tym Hongkong i Makau)
 3. Japonia
 4. Kanada
 5. Korea Południowa
 6. Nowa Zelandia
 7. Singapur
 8. Tajwan


Regulamin świadczenia usług płatniczych

Sposoby rozpatrywania reklamacjiZobacz również: wzory dokumentów