pl
Strona główna > Sposoby rozpatrywania reklamacji

Sposoby rozpatrywania reklamacji

Jak złożyć reklamację?

Jakie informacje powinna zawierać reklamacja?

Jeżeli przekazane przez Ciebie dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, poprosimy Cię o ich uzupełnienie.

Ile trwa rozpatrzenie reklamacji?

Reklamacja zostanie rozpatrzona w czasie nie dłuższym niż 15 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania od Ciebie wszystkich możliwych informacji wymaganych do jej rzetelnego przeanalizowania. Termin może zostać wydłużony do 35 dni roboczych w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw. Zostaniesz powiadomiony o przyjęciu reklamacji oraz o ewentualnym wydłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji. Otrzymasz informację dlaczego termin został wydłużony oraz w jakim czasie otrzymasz odpowiedź.

Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia zawierającego wszystkie niezbędne informacje. W przypadku gdy dane przekazane przez Użytkownika są niepełne proces rozpocznie się po ich uzupełnieniu. Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po tym jak zauważy nieprawidłowości ponieważ szybkie złożenie reklamacji wpływa pozytywnie na proces jej rozpatrywania.

Operator udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w postaci papierowej, przesyłając ją na adres korespondencyjny Użytkownika, lub – na wniosek Użytkownika – pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Odpowiedź na reklamację powinna zawierać przynajmniej:

W przypadku gdy reklamacja nie zostanie uznana dodatkowo w odpowiedzi na nią zostaną zawarte pouczenia o możliwości skorzystania z pozasądowych form rozwiązywania sporów, wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego oraz wystąpieniem do sądu powszechnego.

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego. Spory mogą być rozstrzygane również przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego oraz Stały Polubowny Sąd Konsumencki.