pl
Strona główna > Regulamin do 18 października 2018

Regulamin do 18 października 2018

obowiązujący Użytkowników zarejestrowanych przed 02 października 2018 r. obowiązuje do 18 października 2018 r

I. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Beneficjent Rzeczywisty – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 2. Biuro Obsługi Klienta – jednostka w strukturze organizacyjnej Operatora, której zadaniem jest obsługa Użytkownika, w tym m.in. udzielanie Użytkownikowi pomocy oraz informacji niezbędnych do realizacji umowy, umożliwiająca kontakt z Operatorem w godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu, w formie pisemnej na adres Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, telefonicznej pod numerem +48 (61) 646 05 00 / +48 (61) 200 11 11 lub mailowej na adres: kontakt@walutomat.pl,
 3. Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 4. Hasło Dostępowe – ciąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika,
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Konto Użytkownika – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, na którym następuje rejestracja złożonych Zleceń Wymiany Walut, zrealizowanych Transakcji oraz dokonanych przez Użytkownika wpłat/wypłat środków pieniężnych z lub na rachunki bankowe Użytkownika,
 7. Kurs Wymiany – kurs walutowy, po którym następuje wymiana Waluty Bazowej na Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej na Walutę Bazową,
 8. Kurs Zlecenia – kurs walutowy określony przez Użytkownika w parametrach Zlecenia Wymiany Walut,
 9. Kwota Zlecenia – kwota będąca przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut wyrażona w Walucie Bazowej lub Walucie Kwotowanej,
 10. Landing Page – strona internetowa Operatora zawierająca formularz rejestracyjny umożliwiający rejestrację w Serwisie,
 11. Oferta Kupna – ofertę kupna przez Użytkownika określonej kwoty Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej za Walutę Bazową po określonym Kursie Wymiany, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 12. Oferta Sprzedaży – ofertę sprzedaży przez Użytkownika określonej kwoty Waluty Bazowej za Walutę Kwotowaną lub Waluty Kwotowanej za Walutę Bazową po określonym Kursie Walutowym, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 13. Operator – Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie,
 14. Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
 15. Para Walutowa – waluty będące przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut określone jako Waluta Bazowa i Waluta Kwotowana,
 16. Placówka Partnerska – placówka podmiotu, z którym Operator zawarł umowę uprawniającą Użytkownika do odbioru gotówki, pochodzącej z wymiany walut w Serwisie, w lokalu udostępnianym przez ten podmiot lub w innym miejscu lub urządzeniu wskazanym przez Operatora,
 17. Rachunek Bankowy – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w banku mającym siedzibę w państwie wskazanym na stronie https://www.walutomat.pl/temat-pomocy/z-jakich-krajow-walutomat-przyjmuje-przelewy/ lub utworzonym w tym państwie oddziale banku zagranicznego,
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Walutomat.pl,
 19. Serwis – platforma internetowa Operatora dostępna w domenie https://www.walutomat.pl stanowiąca cześć Systemu Teleinformatycznego i pozwalająca m.in. na pośredniczenie przez Operatora w wymianie walut między Użytkownikami,
 20. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907
  z późn. zm.), w tym Serwis,
 21. Tabela Opłat i Prowizji – tabela opłat i prowizji za świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie, która stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest integralną częścią regulaminu.
 22. Transakcja – zawarta pomiędzy Użytkownikami umowa kupna lub sprzedaży waluty, będąca wynikiem dopasowania przez Operatora Oferty Sprzedaży z Ofertą Kupna,
 23. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała rejestracji w Serwisie,
 24. Waluta Bazowa – waluta z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej,
 25. Waluta Kwotowana – waluta z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej,
 26. Zlecenie Przeciwstawne – w przypadku Oferty Sprzedaży zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Kupna, natomiast w przypadku Oferty Kupna zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Sprzedaży,
 27. Zlecenie Wymiany Walut – złożona przez Użytkownika Oferta Sprzedaży lub Oferta Kupna.

§ 3.

Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, oraz jest przesyłana na adres e-mail Użytkownika użyty przy rejestracji.

§ 4.

W ramach Serwisu Operator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu, usługę polegającą na pośrednictwie w zakresie wymiany walut oraz wykonuje inne określone w Regulaminie czynności i usługi. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim polega na:

 1. przyjmowaniu Zleceń Wymiany Walut,
 2. dopasowaniu Ofert Sprzedaży/Ofert Kupna,
 3. rejestracji Transakcji na Koncie Użytkownika,
 4. wypłaty środków pieniężnych pochodzących z zawartych Transakcji lub wpłaconych w celu realizacji potencjalnych Transakcji na rachunek bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika.

§ 5.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Operatora za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego wymagane są:
  1. urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z sieci telekomunikacyjnej wyposażone w aktywną kartę SIM,
  2. system operacyjny np. Windows (7 lub nowszy) , Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne z dostępem do sieci Internet,
  3. przeglądarka internetowa w jednej z wersji wskazanych pod linkiem: https://www.walutomat.pl/wymagania-techniczne/, obsługująca szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie oraz czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
  4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika oraz udostępnianych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128 – bitowy).
 3. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie przez Użytkownika obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 4. Wyłączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies może w szczególnych przypadkach powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies przez Użytkownika.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 10 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.
 6. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany ww. wymagań technicznych.
  W szczególności w miejsce dotychczasowego oprogramowania mogą wejść jego wyższe lub zaktualizowane wersje. Zmiana w zakresie ww. wymogów nie jest traktowana jak zmiana Regulaminu, jednakże wszelkie tego typu zmiany zostaną wyraźnie zakomunikowane na https://www.walutomat.pl/wymagania-techniczne/ w sposób umożliwiający Użytkownikom ustalenie zakresu zmian.

II. Zawarcie Umowy i rejestracja w Serwisie

§ 6.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych przez Operatora w Serwisie odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu.
 2. Zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usług następuje z chwilą ukończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.
 4. Rejestracja w Serwisie wymaga:
  1. Akceptacji postanowień Regulaminu,
  2. Wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu lub na Landing Page, poprzez:
   1. podanie adresu email Użytkownika,
   2. ustalenie Hasła Dostępowego, które musi składać się z co najmniej 8 znaków,
   3. określenia statusu Konta (indywidualne lub firmowe).
  3. Potwierdzenia adresu e-mail.
 5. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część Tabelą Opłat i Prowizji, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika,
  3. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji związanych z wykonaniem usługi oraz działaniem Serwisu, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu, poprzez przesyłanie ich na adres e-mail zdefiniowany na Koncie Użytkownika,
  5. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek,
  6. przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła Operatorowi przez pocztę e-mail,
 6. Z chwilą ukończenia rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie. Operator potwierdza ukończenie rejestracji i utworzenie Konta w Serwisie wiadomością e-mail przesłaną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom.
 8. Oferty marketingowe mogą być przesyłane Użytkownikowi, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie takich treści oraz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 10. W przypadku utraty Hasła Dostępowego przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 11. Operator może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa Hasła Dostępowego w szczególności jego złożoności i okresu ważności.

§ 7.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług pośrednictwa Operatora w wymianie walut jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia przez Użytkownika następujących warunków:
  1. ukończenia rejestracji Użytkownika w Serwisie,
  2. zalogowania się Użytkownika do Serwisu poprzez użycie adresu e-mail oraz Hasła Dostępowego,
  3. uzupełnienia swojego Konta poprzez podanie danych wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
  4. w przypadku Użytkowników działających poprzez przedstawiciela, podania przez  przedstawiciela dokonującego rejestracji w Serwisie źródła jego umocowania (np. umocowanie ustawowe, pełnomocnictwo) do działania w imieniu i na rzecz danego Użytkownika,
  5. przekazania Operatorowi dokumentów potwierdzających dane, o których mowa powyżej,
  6. wpłaceniu przez Użytkownika na Rachunek Bankowy Operatora środków pieniężnych podlegających zaewidencjonowaniu na Koncie Użytkownika przeznaczonych na wykonywanie Zleceń Wymiany Walut oraz pokrycie innych zobowiązań Użytkownika wobec Operatora,
  7. pozytywnej identyfikacji Użytkownika przy wpłacie,
  8. złożenia przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezgodnego z Regulaminem korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora.

§ 8.

 1. Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego.
 2. Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, przesłać na adres Operatora pisemne oświadczenie o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 3. Przekazywanie dokumentów wymaganych przez Operatora następuje poprzez użycie funkcji ich załadowania do Konta Użytkownika dostępnej w zakładce „Moje dane”.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość wszelkich danych przekazanych Operatorowi oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja  adresu email, numeru NIP oraz REGON oraz formy prowadzonej działalności, jak również̇ imienia, nazwiska oraz adresu wymaga kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 5. W przypadku, gdy Operator poweźmie wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane, w tym dokumentów potwierdzających umocowanie osoby rejestrującej do działania w imieniu Użytkownika oraz wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Operator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w § 6 Regulaminu oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość, adresu Użytkownika. Do czasu przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Operator może wstrzymać świadczenie usług na rzecz Użytkownika.
 7. Operator informuje, iż w ramach realizacji ciążącego na nim obowiązku weryfikacji danych Użytkownika może wymagać wysłania kodu potwierdzającego na numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracji.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jakiekolwiek naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnione podejrzenia takiego naruszenia mogą zostać ujawnione przez Operatora odpowiednim organom państwowym, w tym organom ścigania.
 9. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika  przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu przy korzystaniu z Serwisu, Operator jest uprawniony do odmowy dalszego wykonywania usług na rzecz Użytkownika, zablokowania Konta oraz wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług, przypadki wstrzymania Transakcji, blokady Konta lub zamrożenia wartości majątkowych, jeżeli dokonanie tych czynności zostało wykonane w celu realizacji postanowień przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub wykonania decyzji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 9.

 1. Operator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w szczególności w następujących przypadkach:
  1. wpłaty lub złożenia dyspozycji wypłaty środków pieniężnych,
  2. złożenia Zlecenia Wymiany Walut,
  3. anulowania Zlecenia Wymiany Walut,
  4. zawarcia Transakcji przez Użytkownika,
  5. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.
 2. Złożenie przez Użytkownika Operatorowi niektórych dyspozycji w Serwisie, w szczególności takich jak wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych, Zlecenia Wymiany Waluty, zmiany danych lub zmiany rachunku bankowego może wymagać dodatkowego zatwierdzenia kodem wysłanym na zdefiniowany w Serwisie numer telefonu.

§ 10.

Na wniosek Użytkownika, Operator przekaże Użytkownikowi listownie, na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika dokumenty związane ze świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkownika usługami oraz wykonywanymi czynnościami. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera opłaty zgodnie z informacjami na stronach Serwisu.

III. Wpłata środków pieniężnych przez Użytkownika

§ 11.

 1. Wpłata polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych na odpowiedni Rachunek Bankowy Operatora, wskazany przez System na podstawie informacji podanych przez Użytkownika. Przelewy walutowe powinny być realizowane z opcją kosztową SHA.
 2. Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, w kwocie rzeczywiście otrzymanej przez Operatora, z chwilą dokonania przez Operatora pozytywnej identyfikacji Użytkownika, o której mowa poniżej. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów realizacji przelewu oraz ewentualnych kosztów, którymi Operator zostanie obciążony przez banki pośredniczące z tytułu realizacji przelewu, zgodnie z taryfami opłat i prowizji stosowanymi przez banki pośredniczące.

IV. Identyfikacja Użytkownika przy wpłatach

§ 12.

 1. Identyfikacja Użytkownika przy wpłacie następuje poprzez weryfikację zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.
 2. Pozytywna identyfikacja Użytkownika oznacza zgodność danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.
 3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w szczególności dotyczących adresu, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie.
 4. W przypadku nieustalenia przyczyn niezgodności danych, o których mowa w ust.1 powyżej, Operator niezwłocznie zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew, nie później jednak niż w terminie 14 Dni Roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora.
 5. Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych.

V. Zlecenie Wymiany Walut

§ 13.

Operator umożliwia Użytkownikom składanie Ofert Sprzedaży lub Ofert Kupna walut określonych przez Operatora w Serwisie.

§ 14.

Operator przyjmuje wyłącznie Zlecenia Wymiany Walut, na które Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w walucie, której wymianę zleca.

§ 15.

Składanie Zleceń Wymiany Walut wymaga określenia przez Użytkownika parametrów Zlecenia Wymiany Walut zgodnie z wymogami opisanymi w § 16 Regulaminu i następuje:

 1. za pośrednictwem Konta Użytkownika, lub
 2. bez konieczności logowania się w Serwisie poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora zgodnie z instrukcjami na stronie Serwisu.

§ 16.

 1. Użytkownik definiuje następujące parametry Zlecenia Wymiany Walut:
  1. rodzaj oferty, tj. Oferta Sprzedaży bądź Oferta Kupna,
  2. Parę Walutową, której dotyczy Zlecenie Wymiany Walut,
  3. Kwotę Zlecenia wyrażoną w Walucie Bazowej lub Walucie Kwotowanej,
  4. Kurs Zlecenia.
 2. Użytkownik pozostaje związany Zleceniem Wymiany Walut do momentu anulowania Zlecenia Wymiany Walut lub zrealizowania Zlecenia Wymiany Walut w całości.
 3. Kurs Zlecenia uważa się w przypadku Oferty Kupna za kurs maksymalny, a w przypadku Oferty Sprzedaży za kurs minimalny. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane wyłącznie po Kursie Zlecenia albo po kursie niższym – w przypadku Oferty Kupna, albo po kursie wyższym – w przypadku Oferty Sprzedaży.
 4. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane w całości (w jednej lub wielu Transakcjach), częściowo lub pozostać niezrealizowane.

§ 17.

 1. Zlecenia Wymiany Walut podlegają realizacji zgodnie z priorytetem Kursu Zlecenia, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia Zlecenia Wymiany Walut.
 2. Pierwszeństwo w realizacji mają w przypadku Ofert Kupna – oferty z wyższym Kursem Zlecenia, a w przypadku Ofert Sprzedaży – oferty z niższym Kursem Zlecenia.
 3. W przypadku Zleceń Wymiany Walut z tym samym Kursem Zlecenia, Zlecenia Wymiany Walut przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności.

VI. Dopasowanie Ofert

§ 18.

Realizacja Zlecenia Wymiany Walut następuje z chwilą dopasowania ofert pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli Zlecenia Wymiany Walut będące przedmiotem dopasowania. Dopasowaniu podlegają wyłącznie Zlecenia Przeciwstawne dotyczące tej samej Pary Walutowej.

§ 19.

 1. Dopasowanie ofert następuje, jeżeli Kurs Zlecenia ustalony w Zleceniu Wymiany Walut przez Użytkownika jest wyższy lub równy (w przypadku Oferty Kupna) albo niższy lub równy
  (w przypadku Oferty Sprzedaży) od Kursu Zlecenia ustalonego w Zleceniu Przeciwstawnym.
 2. W wyniku dopasowania ofert dochodzi do zawarcia Transakcji pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli oferty będące przedmiotem dopasowania. Transakcje zawierane są po kursie Zlecenia Przeciwstawnego oczekującego na realizację w momencie składania Zlecenia Wymiany Walut (Kursie Wymiany), ustalonego zgodnie z § 17 Regulaminu.
 3. Kwota zawartej Transakcji podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (do podjednostki waluty). Kwota Transakcji ewidencjonowana na Koncie Użytkownika należącym do Użytkownika, którego Zlecenie Wymiany Walut w wyniku tej Transakcji zostało zrealizowane w całości, podlega zaokrągleniu w dół. Kwota Transakcji ewidencjonowana na Koncie Użytkownika należącym do Użytkownika, którego Zlecenie Wymiany Walut w wyniku tej Transakcji nie zostało zrealizowane w całości podlega zaokrągleniu w górę.
  W wyniku zastosowania mechanizmu określonego w zdaniach poprzedzających, Kurs Wymiany może być wyższy (w przypadku Oferty Kupna) albo niższy (w przypadku Oferty Sprzedaży) od Kursu Zlecenia ustalonego w Zleceniu Wymiany Walut. Wyjaśnienia dotyczące przyczyn zaokrąglania Kwoty Transakcji oraz przykłady stosowania zaokrąglenia znajdują się pod adresem: https://www.walutomat.pl/temat-pomocy/jak-walutomat-zaokragla-wymieniane-kwoty/ .
 4. Operator zastrzega sobie prawo anulowania złożonego przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut, jeżeli Kurs Wymiany różni się w momencie dopasowania ofert o więcej niż 2% od rynkowego kursu wymiany walut będących przedmiotem dopasowania.

§ 20.

Jeżeli przedmiotem dopasowania są oferty wystawione na jednakową Kwotę Zlecenia dochodzi do realizacji obu Zleceń Wymiany Walut w całości. W przeciwnym razie, Zlecenie Wymiany Walut wystawione na niższą Kwotę Zlecenia zostaje zrealizowane w całości, a Zlecenie Wymiany Walut wystawione na wyższą Kwotę Zlecenia zostaje zrealizowane do wartości Zlecenia Wymiany Walut na niższą Kwotę Zlecenia.

§ 21.

 1. Operator może ustalić minimalną wartość Transakcji. W takim przypadku Operator nie przyjmie Zlecenia Wymiany Walut, w którym Kwota Zlecenia jest niższa niż minimalna wartość Transakcji. Jeżeli w wyniku częściowej realizacji Zlecenia Wymiany Walut, wartość niezrealizowanej części Zlecenia Wymiany Walut jest niższa niż minimalna wartość Transakcji, Operator zastrzega sobie prawo anulowania danego Zlecenia Wymiany Walut w niezrealizowanej części.
 2. Informacja dotycząca aktualnej minimalnej wartości Transakcji jest dostępna na stronie Serwisu.

§ 22.

 1. Zlecenie Wymiany Walut może zostać anulowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w części, w której nie zostało jeszcze zrealizowane. Anulowanie Zlecenia Wymiany Walut nie wpływa na wykonaną część Zlecenia Wymiany Walut.
 2. Za anulowanie Zlecenia Wymiany Walut uważa się również usunięcie Zlecenia Wymiany Walut przez Operatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 3. Zlecenie Wymiany Walut nie może zostać zmodyfikowane przez Użytkownika.

§ 23.

 1. Po zawarciu Transakcji Operator ewidencjonuje środki pieniężne na Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik otrzymuje od Operatora wiadomość e-mail na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika zawierający informację o przeprowadzonej Transakcji wraz z dowodem kupna – sprzedaży.

VII. Wypłata środków pieniężnych przez Operatora

§ 24.

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć Operatorowi dyspozycję wypłaty środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika na swój rachunek bankowy poprzez wypełnienie formularza wypłaty za pośrednictwem Serwisu.
 2. Wypłata jest możliwa wyłącznie na własny rachunek bankowy Użytkownika. Operator nie wypłaca środków pieniężnych na wskazane przez Użytkownika rachunki bankowe osób trzecich.
 3. Złożenie dyspozycji wypłaty wymaga potwierdzenia kodem sms wysłanym na numer telefonu Użytkownika zdefiniowany w Serwisie. Operator może dopuścić jednokrotne uwierzytelnienie przez Użytkownika rachunku bankowego kodem sms dla więcej niż jednej wypłaty („Rachunek Zaufany”).
 4. W przypadku, gdy złożenie Zlecenia Wymiany Walut nastąpiło bez logowania się w Serwisie w trybie § 15 pkt 2 Regulaminu, wypłata środków pieniężnych następuje po zawarciu Transakcji bez konieczności składania dodatkowej dyspozycji przez Użytkownika.
 5. Operator nie wykona dyspozycji wypłaty w przypadku:
  1. braku dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych na Koncie Użytkownika w walucie, w której dotyczy dyspozycja wypłaty,
  2. gdy będzie to konieczne w związku z realizacją obowiązków Operatora wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  3. braku potwierdzenia przez Użytkownika dyspozycji wypłaty kodem sms, chyba że Operator dopuścił dany rachunek bankowy jako Rachunek Zaufany.
  4. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 6. Termin realizacji wypłaty i wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika uzależniony jest od rodzaju realizowanego przelewu oraz godzin pracy systemów bankowych.

§ 25.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie w przekazywaniu środków pieniężnych na rachunek bankowy Użytkownika spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.

§ 26.

 1. Operator udostępnia funkcjonalność umożliwiającą odbiór w formie gotówkowej w Placówkach Partnerskich wskazanych na stronie internetowej: https://www.walutomat.pl/wyplata-gotowki/#lista-oddzialow środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika.
 2. Warunkiem dokonania odbioru gotówki w Placówce Partnerskiej jest:
  1. zgłoszenie się Użytkownika do wybranej Placówki Partnerskiej w oznaczonym przedziale czasowym od dnia złożenia dyspozycji odbioru gotówki;
  2. prawidłowa, nie budząca wątpliwości identyfikacja Użytkownika przez Placówkę Partnerską.
 3. Przedmiotem odbioru gotówki może być wyłącznie całość środków objętych dyspozycją odbioru gotówki. Operator nie umożliwia realizacji dyspozycji odbioru gotówki w transzach.
 4. Operator może wprowadzić ograniczenia dotyczące walut, w których realizowany jest odbiór gotówki, a także kwoty odbioru, w tym minimalnej i maksymalnej kwoty odbioru oraz wielokrotności nominału.
 5. Z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, Użytkownik jest związany złożoną dyspozycją wypłaty gotówki.
 6. W przypadku braku odbioru gotówki przez Użytkownika we wskazanym przedziale czasowym, dyspozycja odbioru gotówki zostaje automatycznie anulowana. Środki pieniężne objęte dyspozycją odbioru gotówki podlegają wówczas zwrotowi na Konto Użytkownika w Serwisie w terminie najpóźniej do dwóch dni roboczych od dnia automatycznego anulowania dyspozycji.
 7. Z tytułu złożenia dyspozycji odbioru gotówki Operator pobiera opłatę zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku automatycznej anulacji dyspozycji, o której mowa w pkt 6 powyżej.
 8. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące sposobu realizacji usługi odbioru gotówki są udostępnione tutaj: https://www.walutomat.pl/wyplata-gotowki/

VIII. Opłaty i prowizje

§ 27.

 1. Operator z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa z zawieranych przez Użytkownika Transakcjach pobiera od Użytkownika prowizję w maksymalnej wysokości 0,2% od wartości zawartej Transakcji, w walucie Transakcji w zaokrągleniu w górę do najniższej 0,01 jednostki waluty Transakcji.
 2. Realizacja złożonej przez Użytkownika dyspozycji wypłaty środków zaewidencjonowanych na Koncie podlega opłacie zgodnie z Tabela Opłat i Prowizji przeliczonej na walutę Transakcji po kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień realizacji dyspozycji wypłaty.
 3. Użytkownik zlecając Wymianę Walut lub składając dyspozycję wypłaty środków zewidencjonowanych na Koncie w Serwisie jest informowany przez Operatora o opłatach i prowizjach należnych Operatorowi i ma obowiązek zapewnić środki na ich pokrycie.
 4. Operator realizując zlecenie Wymiany Waluty lub dyspozycję wypłaty środków zaewidencjonowanych na Koncie automatycznie uwzględnia kwotę  należnych opłat i prowizji zgodnie z informacjami przedstawionymi Użytkownikowi w trakcie zlecania Wymiany Walut lub składania dyspozycji wypłaty.

§ 28.

 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są fakturami VAT.
 2. Na wniosek Użytkownika faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny Użytkownika. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera zgodną z Tabeli Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do Regulaminu i jest integralną częścią Regulaminu.

IX. Dane osobowe

§ 29.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu regulacji dotyczących ochrony danych osobowych jest Operator. Zbiór danych Użytkowników Serwisu zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisany jest do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem R 005699/09.
 2. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą oraz innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia na zasadach określonych w regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych.
 4. W zakresie koniecznym dla należytego wykonania usług świadczonych przez Operatora oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom współpracującym z Operatorem przy świadczeniu usługi dla celów związanych z prowadzeniem i zarządzaniem kanałami komunikacji z Użytkownikiem. Operator jest zobowiązany zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywało się jedynie w zakresie i w celu należytego wykonania usług świadczonych przez Operatora oraz przy zastosowaniu zasad poufności i bezpieczeństwa informacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Użytkownika.

X. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

§ 30.

 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem standardowych opłat, określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik do Regulaminu i jest integralną częścią Regulaminu. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
 4. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:
  1. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane na żądanie Operatora dane lub podał fałszywe, niepełne dane osobowe lub nieudostępnił danych, gdy przetwarzanie tych danych było niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Systemu Teleinformatycznego,
  2. Operator ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu,
  3. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń,
  4. Zostaną stwierdzone przypadki niszczenia, uszkadzania, usuwania, zmieniania lub utrudniania dostępu do danych zawartych w Systemie Teleinformatycznym przez Użytkownika albo powodowania przez Użytkownika zakłóceń, lub innych okoliczności uniemożliwiających automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,
  5. Zostanie stwierdzone, że działania Użytkownika spowodowały zagrożenie dla bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego, tj. podjęcia działań kwalifikowanych jako pranie pieniędzy w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
 5. Jeżeli w chwili złożenia wypowiedzenia przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez Operatora, złożone przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut nie zostały zrealizowane w całości, Operator anuluje te Zlecenia Wymiany Walut w terminie 1 Dnia Roboczego. Przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zlecenia Wymiany Walut niezrealizowane w całości pozostają wiążące.
 6. Operator dokonuje zwrotu środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika niezwłocznie nie później jednak jak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia.

§ 31.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Operatora z przyczyn, o których mowa w § 30 ust. 4 powyżej, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 32.

W przypadkach, o których mowa w § 30 ust. 4 Regulaminu, Operator, do czasu wyjaśnienia sprawy, ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, oraz powiadomienia odpowiednich państwowych organów.

XI. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§ 33.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

XII. Reklamacje

§ 34.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres kontakt@walutomat.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz imię i nazwisko albo nazwę Użytkownika, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 5. Operator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkownikowi odpowiedzi, która jest przekazywana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.
 6. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym o dostępie i procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Szczegółowe informacje o trybie zgłoszenia znajdują się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Użytkownika z Biurem Obsługi Klienta mogą być nagrywane i archiwizowane. Operator nie udostępnia nagrań. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik ma możliwość zapoznania się z transkrypcją nagranej rozmowy, która jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Operatora na pisemny wniosek Użytkownika.

XIII. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

§ 35.

Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody wynikłe wskutek wykonania dyspozycji lub Zleceń Wymiany Walut Użytkownika zgodnie z ich treścią,
 2. wykonanie przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych niezgodnie z § 11 Regulaminu,
 3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu awarii publicznej sieci łączności telefonicznej, awarii systemów zasilania lub sprzętu komputerowego, lub podania przez bank Użytkownika nieprawidłowych danych nadawcy transferu.
 4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działanie których Operator nie ponosi odpowiedzialności,
 5. za szkody wynikłe z odmowy przyjęcia dyspozycji lub Zlecenia Wymiany Walut w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu.
 6. za potencjalne utracone korzyści związane z niedostępnością Systemu wywołanymi awariami lub pracami serwisowymi.

§ 36.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania zezwolenia.

§ 37.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.

§ 38.

 1. Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z Użytkownikami w języku polskim. Na życzenie Użytkownika, Operator może komunikować się w języku angielskim lub rosyjskim i przekazywać wybrane informacje lub dokumenty dodatkowo w języku angielskim i rosyjskim. W przypadku rozbieżności między wersją polską a angielską lub rosyjską, za wiążącą uznaje się wersję polską.
 2. Użytkownik może komunikować się z Operatorem, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2, § 33 oraz § 34 ust. 2 Regulaminu, w formie:
  1. elektronicznej poprzez formularz kontaktowy dostępny pod
   adresem https://www.walutomat.pl/kontakt/ lub na adres
   poczty elektronicznej: kontakt@walutomat.pl ,
  2. telefonicznej, pod numerem +48 (61) 646 05 00 / +48 (61) 200 11 11 – w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta wskazanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. pisemnej, pod adresem: Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 3. Operator komunikuje się z Użytkownikiem, z zastrzeżeniem § 34 ust. 5 Regulaminu, drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie.

XIV. Zmiany Regulaminu

§ 39.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w następujących przypadkach:

 1. zmiana zakresu, formy, funkcjonalności lub obsługi oferowanych usług,
 2. wprowadzenie do oferty Operatora lub wycofanie z oferty Operatora usług lub produktów,
 3. zmiana przepisów prawa mających wpływ na świadczenie usług przez Operatora,
 4. wydanie wytycznych, rekomendacji, decyzji, zaleceń lub orzeczeń sądowych mających wpływ na wzajemne prawa i obowiązki stron umowy,
 5. konieczność poprawy bezpieczeństwa lub dostępności świadczonych usług,
 6. konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu,
 7. zmiany związane z postępem technologicznym.

§ 40.

 1. Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.
 2. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Użytkownik nie zgłosi Operatorowi sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. Użytkownik ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.

§ 41.

Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Zlecenia Wymiany Walut złożone przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad.

§ 42.

Użytkownik logując się w Serwisie pierwszy raz od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o ich treści.

Tabela Opłat i Prowizji

Spis treści:

 1. Opłaty Ogólne
 2. Opłaty za wypłaty z Walutomatu

1. Opłaty ogólne

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Przyjęcie przelewu przez Walutomat

0 PLN

2.

Prowizja za przewalutowanie środków

0,2%

3.

Faktura VAT w wersji elektronicznej

0 PLN

4.

Faktura VAT w wersji papierowej

5 PLN

5.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do serwisu

0 PLN

2.Opłaty za wypłaty z Walutomatu

Lp.

Rodzaj czynności

Koszt dla Klienta

1.

Wypłata przelewem w PLN do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

2.

Wypłata przelewem w EUR, USD, CHF GBP do Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, BZWBK, Deutsche Banku, ING, Inteligo, Millennium, Pekao SA, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe, Raiffeisen Banku, segmentu korporacyjnego mBanku

0 PLN

3.

Wypłata przelewem w EUR, USD, CHF, GBP do segmentu detalicznego mBank

5 PLN

4.

Wypłata w EUR przelewem SEPA do banków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3

Przelew SEPA – przelew w ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w walucie EUR realizowany najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

4 PLN

5.

Wypłata w EUR (poza strefę SEPA), USD, CHF, GBP przelewem zwykłym do banków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3

Przelew zwykły jest realizowany maksymalnie w ciągu trzech pełnych dni roboczych.

9 PLN

6.

Wypłata w EUR, USD, CHF, GBP przelewem przyspieszonym do banków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3

Przelew przyspieszony jest realizowany tego samego dnia, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

20 PLN

7.

Wypłata w EUR, USD, CHF, GBP przelewem przyspieszonym w opcji kosztowej OUR do banków innych niż wymienione w pkt. 2 i 3

Przelew przyspieszony jest realizowany tego samego dnia, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego. Opcja kosztowa OUR oznacza, że żadne dodatkowe koszty nie zostaną pobrane przez banki. Odbiorca otrzyma dokładnie wskazaną kwotę.

80 PLN

8.

Zwrot środków w PLN do dowolnego banku w Polsce

0 PLN

9.

Zwrot środków w EUR, USD, CHF, GBP do Alior Banku, BGŻ BNP Paribas, BZWBK, Deutsche Banku, ING, Inteligo,  Millennium, Pekao SA, PKO BP, T-Mobile Usługi Bankowe, Raiffeisen Banku, segmentu korporacyjnego mBanku

0 PLN

10.

Zwrot środków w EUR, USD, CHF, GBP do segmentu detalicznego mBanku

5 PLN

11.

Zwrot środków w EUR do banków innych niż wymienione w pkt. 8 i 9

4 PLN

12.

Zwrot środków w USD, CHF, GBP do banków innych niż wymienione w pkt. 8 i 9

9 PLN

13.

Wypłata w gotówce

2,5 EUR

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby sprawdzić poprzednią wersję regulaminu, ważną do 17.02.2018 kliknij tutaj