pl
Strona główna > Poradniki > Podatki 2023. Lista 12 najważniejszych zmian

Podatki 2023. Lista 12 najważniejszych zmian

30 sty 2023

Wraz z 1 stycznia 2023 roku, w życie weszły ważne zmiany w polskim prawie podatkowym. To nie tylko zmiana stawki VAT, ale również nowa skala podatkowa, zmiana opodatkowania najmu prywatnego czy nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego. Tych zmian jest naprawdę wiele. Sprawdź, jak zmieni się rozliczanie podatku w 2023 roku.

1. Czasowa obniżka stawek VAT

W 2022 roku obowiązywało czasowe obniżenie stawek VAT. Od 1 stycznia 2023 roku większość tych stawek zostanie przywróconych do tych, obowiązujących przed zastosowaniem tarczy antyinflacyjnej.

Obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku stawki VAT:

 • na gaz ziemny – 23% (z 0% w 2022 r.),
 • na nawozy – 8% (z 0% w 2022 r.),
 • na energię elektryczną – 23% (z 5% w 2022 r.),
 • na paliwa silnikowe – 23% (z 8% w 2022 r.).

Natomiast od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku będzie obowiązywała obniżona stawka VAT (z 5% na 0%) na podstawowe produkty spożywcze, takie jak mięso, ryby, nabiał, warzywa, owoce, mąkę czy tłuszcze.

2. Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

Nowa skala podatkowa została wprowadzona w trakcie 2022 roku i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych w ww roku. Podatek w pierwszym progu będzie wynosić 12% do 120 tys, zł i 35% od nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł – tak jak w 2022 roku.

3. Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego

Od 2023 roku podatnicy powinni składać płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczanie zaliczki na PIT na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Zmiana reguluje formę składania oświadczeń i dopuszcza składanie tych dokumentów w formie papierowej, elektronicznej lub np. za pośrednictwem systemu kadrowo-płacowego płatnika (pracodawcy).

Nowe przepisy dotyczą w szczególności:

 • oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek,
 • oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia,
 • oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia,
 • oświadczenia o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów.

W przypadku zmiany okoliczności mających wpływ na obliczenie przez płatnika zaliczki na podatek, podatnicy są zobowiązani do zmiany lub wycofania złożonego wniosku lub oświadczenia.

Co więcej, podatnicy nie muszą składać oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek co roku, ponieważ dokumenty te będą dotyczyły także następnych lat podatkowych, aż do momentu ich wycofania lub zmiany.

4. Nowe zasady uwzględniania kwoty wolnej od podatku

W 2023 roku podatnicy, którzy są zatrudnieni u kilku pracodawców na niepełne etaty, zyskali możliwość skorzystania z pełnej kwoty wolnej od podatku już na etapie zaliczek. Przed zmianą mogli złożyć PIT-2 wyłącznie u jednego pracodawcy, przy czym wysokość wynagrodzenia u każdego z pracodawców była niewystarczająca, aby wykorzystać całość kwoty wolnej.

Po wprowadzeniu zmiany z początkiem 2023, płatnicy są zobowiązani pomniejszać zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli otrzymają od pracownika oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Podatnicy zyskali możliwość złożenia oświadczenia nawet trzem pracodawcom, wskazując, że są oni uprawnieni do pomniejszania zaliczki:

 • o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku jednego płatnika,
 • o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia dwóm płatnikom,
 • o 1/36 zmniejszającej podatek w przypadku złożenia oświadczenia trzem płatnikom.

5. Wniosek o niepobieranie zaliczek w roku podatkowym

Od 2023 roku rozszerzono katalog rodzajów uzyskiwanych przychodów uprawniający do złożenia wniosku o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Po zmianie, właściwie każdy podatnik uzyskujący przychody z umowy o pracę, umowy-zlecenia albo umowy o dzieło będzie mógł złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł.

6. Zmiana rozliczenia dochodów z rent przez małoletnie dzieci

Od 2023 roku dochody z rent osiągane przez małoletnie dzieci będą stanowić dochody dziecka.

Do tej pory dochody dziecka doliczane były do dochodów rodziców, w konsekwencji czego zsumowane przychody korzystały z jednej kwoty wolnej od podatku. Po zmianie renta dziecka nie jest wliczana w dochód rodziców i jeżeli nie przekroczy ona kwoty 30 tys. zł, to będzie zwolniona z podatku dochodowego.

7. Podwyższenie kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP

Od 1 stycznia 2023 roku zmianie uległa wysokość kwoty przekazywanej przez podatnika na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zostanie ona podniesiona z 1% do 1,5% podatku należnego wykazywanego w zeznaniu rocznym (PIT).

8. Likwidacja obowiązku złożenia informacji PIT/WZ (ulga za złe długi)

Przedsiębiorcy w rocznym zeznaniu podatkowym zostali zwolnieni z obowiązku złożenia informacji o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę obliczenia podatku, wynikających z transakcji handlowych (informacji PIT/WZ).

Zmiana ta ma na celu uproszczenie i zmniejszenie obowiązków administracyjnych podatników. Nie zmienia to jednak faktu, że podatnicy w dalszym ciągu są zobligowani, aby udowodnić wysokość wierzytelności i długów wpływających na podstawę opodatkowania.

9. Brak opodatkowania najmu prywatnego na zasadach ogólnych

Dla osób prywatnie wynajmujących mieszkania (poza działalnością gospodarczą) zmienią się zasady opodatkowania. Nie będzie już możliwości rozliczenia się na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Od 2023 jedyną formą opodatkowania przychodów z tytułu najmu prywatnego będzie ryczałt. Wysokość tego podatku wynosi 8,5% przychodu lub 12,5% od nadwyżki przychodu za ponad 100 tys. zł.

Zmiana formy opodatkowania uniemożliwia podatnikom odliczenie kosztów np. remontów, odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego.

10. Brak amortyzowania lokali mieszkalnych

Podatnicy, wynajmujący lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej, od 2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych. Co to oznacza w praktyce? Wyższe podatki właścicieli nieruchomości.

11. Modyfikacja ulgi na zabytki

Od 2023 roku podatnicy nie mają już możliwości skorzystania z ulgi na zakup nieruchomości, która została wpisana do rejestru zabytków.

Zmiana ta jest dość znacząca, bowiem w 2022 roku przysługiwało prawo odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej iloczyn 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni nabytego zabytku (nie więcej niż 500 000 zł).

Zmianie podlega również rozliczanie wydatków związanych z robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi. Ulgę z tego tytułu będzie można rozliczyć dopiero po zakończeniu tych prac i tylko te wydatki, które wchodzą w zakres prac i robót określonych w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

12. Odroczenie wejścia w życie zmian w limitach płatności gotówkowych

Z początkiem roku 2023 miał zostać wprowadzony nowy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami i miał on wynosić 8 tys. zł (w 2022 roku limit ten wynosił 15 tys. zł).

Jednocześnie planowano wprowadzić limit dla płatności gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (konsumentów) na rzecz przedsiębiorców, wynoszący 20 tys. zł.

Wejście w życie nowych limitów zostało odroczone o rok. Nowe limity będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Przedstawione w niniejszym artykule informacje nie stanowią opinii ani rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl ani nie mogą zostać uznane za bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego oraz pomaganie w związanych z tymi kwestiami sprawach. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje rozliczeniowe w zakresie prawa podatkowego, podjęte lub zaniechane na podstawie artykułu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi podatnik.


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także