pl
Strona główna > Poradniki > Czym jest i jaka jest rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego?

Czym jest i jaka jest rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego?

30 lis 2020

Na świecie istnieje mnóstwo organizacji i instytucji utworzonych przez różne kraje. Organizacje i instytucje te zajmują się ważnymi sprawami dla całego świata i niewątpliwie należą do tych najważniejszych, m.in. zajmuje się nimi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Co to za instytucja i jaka dokładnie jest jej rola na świecie?

Czym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to międzynarodowa instytucja finansowa, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie. Jej angielska nazwa to International Monetary Fund. Został on utworzony na podstawie międzynarodowej umowy, która została zawarta w Bretton Woods w USA 22 lipca 1944 roku. Działalność operacyjną Fundusz rozpoczął zaś w roku 1947. Polska była wśród krajów założycielskich Funduszu, jednak wystąpiła z niego w 1950 roku, by powrócić w 1986. Kwota członkowska, czyli udział Polski w funduszu wynosi 4,095,4 mln. SDR zaś siła głosów to 0,84% całkowitej ich liczby.

Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Rola MFW, jego cele i misja są określone w statucie instytucji. Celami, dla których ta instytucja została utworzona są:

  •       wsparcie dla międzynarodowej współpracy walutowej;
  •       wsparcie dla wzrostu światowego handlu;
  •       utrzymywanie stabilności kursów walutowych;
  •       wsparcie dla systemu płatności międzynarodowych;
  •       udzielanie finansowej pomocy krajom, które zmagają się z problemami dotyczącymi zrównoważenia bilansu płatniczego;

MFW ma jedną, zasadniczą misję. Jest to zagwarantowanie stabilności międzynarodowego systemu walutowego. Fundusz realizuję to założenie poprzez dwie podstawowe działalności, a mianowicie działalność nadzorczą oraz kredytową.

Mandat nadzorczy Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Artykuł 4 statutu Funduszu określa „mandat nadzorczy” MFW, który zakłada, że instytucja nadzoruje międzynarodowy system walutowy, aby zapewnić jego jak najlepsze funkcjonowanie. Każdy kraj członkowski ma obowiązek udostępniania Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu niezbędne dane do sprawowania nadzoru przez Fundusz. Nadzór ten jest sprawowany w formie dwustronnej oraz wielostronnej. Podstawowy instrument formy dwustronnej nadzoru, to cykliczna, a najczęściej coroczna kontrola gospodarek krajów członkowskich. Oprócz tego MFW przeprowadza przeglądy systemów finansowych w gospodarkach krajów członkowskich w ramach programu Financial Sector Assessment Program (FSAP), który został zainicjowany przez MFW oraz Bank Światowy.

Pomoc kredytowa MFW

MFW oferuje pomoc kredytową krajom, które mają problem ze zrównoważeniem bilansu płatniczego. Wysokość kredytu udzielanego danemu krajowi zależy od kwoty udziału tego kraju w MFW. Istnieje kilka podstawowych porozumień pożyczkowych, a mianowicie:

  •       porozumienie pożyczkowe stand-by;
  •       instrument finansowy rozszerzonego wsparcia;
  •       elastyczna linia kredytowa;
  •       ostrożnościowa linia płynnościowa;
  •       instrument szybkiego reagowania;

Struktura Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma trzy podstawowe organy. Są to: Rada Gubernatorów, Rada Wykonawcza, a także Dyrektor zarządzający, który jest wybierany przez Radę Wykonawczą i jest jej przewodniczącym. Rada Gubernatorów to najwyższy organ MFW. Składa się oczywiście z gubernatorów oraz ich zastępców, którzy są wyznaczani przez kraje członkowskie. Są to najczęściej ministrowie finansów lub prezesi banków centralnych. Rada Gubernatorów podejmuje najważniejsze decyzje, takie jak te o przyjęciu nowych członków czy zmianach kwot udziałowych. Gubernatorem Polski jest oczywiście nasz Minister Finansów. Rada wykonawcza zaś podejmuje bieżące decyzje dotyczące udzielania pomocy kredytowej czy zatwierdzania okresowych przeglądów realizowanych przez kraje członkowskie programów dostosowawczych. Skład Rady wykonawczej to 24 dyrektorów wykonawczych i dyrektor zarządzający. Własnych dyrektorów wykonawczych posiadają tylko kraje o największych udziałach w MFW. Pozostałe tworzą konstytuanty, czyli grupy, w których dyrektorzy są wyłaniani w wyborach.  


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także