pl
Strona główna > Poradniki > Czy pozycja dolara jako najpotężniejszej waluty świata jest zagrożona?

Czy pozycja dolara jako najpotężniejszej waluty świata jest zagrożona?

29 mar 2024

W miarę jak światowy krajobraz finansowy się zmienia, pojawiają się coraz silniejsze sygnały sugerujące, że dominacja dolara jako najsilniejszej waluty na świecie może być podważana. Ostatnie dyskusje koncentrują się na potencjalnym zagrożeniu w postaci wprowadzenia wspólnej waluty przez państwa BRICS. Czy to wpłynie na pozycję dolara? Jakie konsekwencje może mieć dla osób oszczędzających i inwestujących w tę walutę?

Kiedy dolar zaczął się liczyć?

Historycznie dominacja dolara jako głównej waluty światowej ma swoje korzenie w wielu istotnych wydarzeniach, które sięgają głęboko w gospodarczą oraz polityczną historię Stanów Zjednoczonych. Jednak to wydarzenia związane z II wojną światową stały się kamieniem milowym dla wzrostu znaczenia dolara. Utworzony w 1944 roku system Bretton Woods był pierwszym systemem walutowym obowiązującym globalnie. Choć zakładał on utrzymanie wartości poszczególnych walut krajowych na określonym poziomie odnośnie do wartości złota, w praktyce, każdy rząd, prowadząc politykę monetarną, kierował się dolarem amerykańskim, co sprawiło, że stał się on walutą międzynarodową.

System ten przetrwał niespełna trzydzieści lat, a po decyzji USA o rezygnacji z oparcia wartości dolara na parytecie złota i wprowadzeniu kursu płynnego, przestał on obowiązywać. Ta zmiana przyczyniła się do ogromnego wzrostu znaczenia dolara na arenie międzynarodowej, stając się najbardziej miarodajnym odniesieniem dla walut krajowych obowiązujących w innych państwach.

Imponujące imperium funta, czyli co liczyło się przed dolarem

Funt brytyjski przez wiele dziesięcioleci był uważany za jedną z najmocniejszych walut na świecie i dominował na arenie międzynarodowej przez większość XIX i XX wieku. Jego potęga finansowa wynikała z rozbudowanego Imperium Brytyjskiego. W tamtych czasach funt brytyjski był nie tylko walutą handlową, ale również służył jako podstawa międzynarodowego systemu monetarnego.

Jednakże upadek Imperium Brytyjskiego i zmiany zachodzące po II wojnie światowej ostatecznie przyczyniły się do osłabienia pozycji funta jako głównej waluty światowej. Wraz z upływem czasu brytyjska gospodarka zmagała się z problemami strukturalnymi oraz pogłębiającymi się problemami finansowymi, co prowadziło do deprecjacji funta i utraty jego dominującej roli na arenie międzynarodowej.

Mimo to, funt brytyjski nadal pozostaje ważną walutą na światowym rynku finansowym, a Wielka Brytania, jako jedno z największych centrów finansowych na świecie, nadal odgrywa istotną rolę w globalnej ekonomii. Choć nie posiada już dominującej pozycji, historyczne znaczenie funta brytyjskiego w kształtowaniu współczesnego systemu finansowego nie może być lekceważone.

Rywale dolara dzisiaj, czyli euro i BRICS w rolach głównych

Euro – główny konkurent dolara dzisiaj

Euro, wprowadzone jako waluta jednolita przez wiele krajów Unii Europejskiej w 1999 roku, miało ambitny cel stać się solidnym konkurentem dla dolara na arenie międzynarodowej. Jego powstanie miało na celu ułatwienie handlu i integrację gospodarczą w Europie, a także umocnienie pozycji Unii Europejskiej w globalnej ekonomii. Pomimo obiecującego początku, euro borykało się z wieloma wyzwaniami, które ograniczały jego potencjał jako alternatywy dla dolara.

Jednym z głównych powodów, dla których euro nie jest w stanie zagrozić dominacji dolara, jest brak jednolitej unii politycznej w Europie. W odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie dolar jest wspierany przez jednolity rząd i system polityczny, Unia Europejska składa się z wielu suwerennych państw o różnych interesach i politykach, co utrudnia podejmowanie jednolitych decyzji dotyczących waluty euro. Ponadto, pomimo znacznego wpływu euro na światowy handel i finanse, dolar nadal pozostaje preferowaną walutą rezerwową na świecie, co dodatkowo utrwala jego dominację na arenie międzynarodowej.

BRICS, czyli nowa wspólna waluta

BRICS, będąc zrzeszeniem pięciu dużych gospodarek: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA, wzbudzała nadzieje na stworzenie konkurencji dla dominacji dolara na arenie międzynarodowej. Jednakże, istnieje kilka powodów, dla których BRICS nie jest w stanie zagrozić tej dominacji. Po pierwsze, BRICS skupia kraje o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, co prowadzi do istotnych różnic w ich potrzebach, celach i priorytetach politycznych, co utrudnia osiągnięcie jednolitej strategii walutowej. Po drugie, brak wspólnego systemu finansowego i silnej współpracy politycznej między krajami członkowskimi utrudnia koordynację działań w kwestiach walutowych. Dodatkowo, dominacja dolara została umocniona przez jego stabilność i zaufanie inwestorów, co czyni go preferowaną walutą rezerwową na świecie. Ostatecznie, mimo potencjału i aspiracji BRICS, brak jednolitej woli politycznej i ekonomicznej w obrębie tego zrzeszenia ogranicza jego zdolność do stania się rzeczywistym konkurentem dla dominacji dolara na arenie międzynarodowej. 

 

Podsumowując, choć istnieją różne inicjatywy, takie jak wprowadzenie wspólnej waluty przez państwa BRICS oraz aspiracje euro do konkurencji z dolarem, żadna z nich nie jest obecnie w stanie zagrozić dominacji dolara na arenie międzynarodowej. Dominacja dolara pozostaje solidnie zakorzeniona dzięki swojej stabilności, zaufaniu inwestorów oraz szerokiemu zastosowaniu w globalnych finansach i handlu. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także