pl
Strona główna > Regulamin dodatkowy – warunki szczególne świadczenia Usługi “Płacę z Walutomat.pl”

Regulamin dodatkowy – warunki szczególne świadczenia Usługi “Płacę z Walutomat.pl”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Dodatkowy Płacę z Walutomat.pl (zwany dalej “Regulaminem Dodatkowym PzWT”) stanowi regulamin dodatkowy w stosunku do Regulaminu świadczenia usług płatniczych serwisu Walutomat.pl (zwanego dalej: “Regulaminem Usług Płatniczych”) i określa warunki szczególne:
  1. 1.1 składania Zleceń Płatniczych inicjowanych Instrumentem Płatniczym Użytkownika za pośrednictwem Odbiorców będących Sprzedawcami oraz realizacji takich Zleceń Płatniczych z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepów i przy udziale Agentów Rozliczeniowych;
  2. 1.2 świadczenia usług płatniczych związanych z takimi Zleceniami Płatniczymi.
 2. Regulamin Dodatkowy PzWT dostępny jest na stronie: https://www.walutomat.pl/regulaminy/.
 3. Operatorem Serwisu jest Currency One SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań́, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań́ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, o kapitale zakładowym 3 450 000 zł (w całości wpłaconym).
 4. W zakresie nieobjętym Regulaminem Dodatkowym PzWT stosuje się Regulamin Usług Płatniczych i wynikające z niego postanowienia Umowy Ramowej, Regulamin Serwisu i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o usługach płatniczych (zwaną dalej: “Ustawą”).
 5. W przypadku kolizji postanowień Regulaminu Dodatkowego PzWT oraz Regulaminu Usług Płatniczych pierwszeństwo – w zakresie usług płatniczych związanych ze Zleceniami Płatniczymi składanymi w ramach Usługi PzWT – mają postanowienia Regulaminu Dodatkowego PzWT.

§ 2 Definicje

Wszelkie terminy pisane dużą literą należy rozumieć zgodnie ze znaczeniami nadanymi im poniżej bądź – w przypadku, gdy terminów takich nie wskazano poniżej – zgodnie z definicjami przyjętymi w Regulaminie Usług Płatniczych.

Agent Rozliczeniowy

oznacza dostawcę usług płatniczych świadczącego na rzecz Sprzedawcy usługi płatnicze w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 5) Ustawy. Polegają one na wykonywaniu Transakcji Płatniczych PzWT, z wyłączeniem czynności służących przeprowadzeniu rozliczenia lub rozrachunku tych transakcji w ramach systemu płatności w rozumieniu ustawy o ostateczności rozrachunku. Transakcje te zostały zainicjowane przez Użytkownika – za pośrednictwem Sprzedawcy (jako akceptanta) – przy wykorzystaniu Instrumentu Płatniczego Użytkownika. Wykonywanie Transakcji Płatniczych PzWT, o których mowa w zdaniach poprzedzających, odbywa się w szczególności poprzez obsługę autoryzacji oraz przesyłanie do Operatora – jako dostawcy Instrumentu płatniczego – Zleceń Płatniczych Użytkownika mających na celu przekazanie Sprzedawcy należnych mu środków.

Agent Rozliczeniowy w rozumieniu Regulaminu Dodatkowego PzWT nie jest pojęciem tożsamym z Agentem Rozliczeniowym w rozumieniu Regulaminu Serwisu. W pierwszym przypadku oznacza dostawcę usług płatniczych świadczącego usługi płatnicze dla sprzedającego w Sklepie, natomiast w drugim przypadku oznacza dostawcę usług płatniczych świadczącego usługi płatnicze dla Operatora. Możliwe jest, że ten sam dostawca usług płatniczych będzie w tym samym czasie pełnił rolę agenta rozliczeniowego zarówno w pierwszym, jak i drugim znaczeniu;

Sprzedawca

oznacza sprzedawcę prowadzącego Sklep, będącego Odbiorcą w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych i w rozumieniu Ustawy, na rzecz którego Agent Rozliczeniowy świadczy usługi płatnicze związane z przyjmowaniem dla niego środków pieniężnych od Kupujących, w związku z wykonaniem Transakcji Płatniczych PzWT inicjowanych Instrumentami Płatniczymi Użytkowników, za pośrednictwem Sprzedawcy w jego Sklepie; Sprzedawca jest akceptantem w rozumieniu Ustawy;

Autoryzacja Zlecenia Płatniczego PzWT lub Autoryzacja

oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykonanie Transakcji Płatniczej PzWT;

Autoryzacja Zlecenia Płatniczego PzWT w rozumieniu niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT jest każdorazowo Autoryzacją Zlecenia Płatniczego w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych, wobec czego w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym Regulaminie Dodatkowym PzWT stosuje się do niej postanowienia Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące każdej Autoryzacji;

Instrument Płatniczy

oznacza Instrument Płatniczy, o którym mowa w Regulaminie Usług Płatniczych, wykorzystywany do złożenia Zlecenia Płatniczego PzWT w ramach Usługi PzWT;

Kupujący

oznacza osobę, która w Sklepie, za pośrednictwem Sprzedawcy, inicjuje swoim Instrumentem Płatniczym, Zlecenie Płatnicze PzWT dotyczące Transakcji Płatniczej PzWT;

Operator

oznacza spółkę Currency One SA, której dane wskazane są również w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu Dodatkowego; znaczenie tej definicji jest również nadane w Regulaminie Usług Płatniczych;

Rachunek Płatniczy

oznacza Rachunek Płatniczy, o którym mowa w Regulaminie Usług Płatniczy;

Regulamin Usług Płatniczych

pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 1 powyżej, a więc oznacza Regulamin świadczenia usług płatniczych serwisu Walutomat.pl;

Regulamin Dodatkowy PzWT

pojęcie zdefiniowane w § 1 ust. 1 powyżej, a więc oznacza niniejszy regulamin;

Regulamin Serwisu

oznacza regulamin Serwisu Walutomat.pl;

Serwis

ma znaczenie nadane w Regulaminie Serwisu;

Sklep

oznacza serwis internetowy Sprzedawcy, dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej, w ramach którego Sprzedawca, umożliwia użytkownikom Sklepu, w tym Użytkownikom: (i) nabycie towarów lub usług oferowanych przez sprzedawcę oraz (ii) zainicjowanie Zlecenia Płatniczego PzWT Instrumentem Płatniczym Użytkownika, za pośrednictwem Sprzedawcy i z udziałem Agenta Rozliczeniowego;

Transakcja Płatnicza

oznacza Transakcję Płatniczą w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych;

Transakcja Płatnicza PzWT

oznacza wykonywany w ramach Usługi PzWT transfer środków pieniężnych z Rachunku Płatniczego Użytkownika na rachunek płatniczy Agenta Rozliczeniowego tytułem zapłaty na rzecz Sprzedawcy, za usługi lub towary oferowane przez niego w Sklepie;

Transakcja Płatnicza PzWT w rozumieniu niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT jest rodzajem Transakcji Płatniczej w rozumieniu Regulamin Usług Płatniczych. Wobec powyższego w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym Regulaminie Dodatkowym PzWT stosuje się do niej postanowienia Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące Transakcji Płatniczych;

Umowa Ramowa

oznacza umowę ramową o której mowa w Regulaminie Usług Płatniczych, a więc umowę o świadczenie usług płatniczych zawieraną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem Usług Płatniczych z chwilą akceptacji Regulaminu Usług Płątniczych przez Użytkownika Usług Płatniczych;

Usługa „Płacę z Walutomat.pl” lub Usługa PzWT

oznacza usługi płatnicze świadczoną przez Operatora na rzecz Użytkownika w związku ze Zleceniami Płatniczymi PzWT dotyczącymi Transakcji Płatniczych PzWT zmierzających do zapłaty na rzecz Sprzedawcy, przy udziale Agenta Rozliczeniowego, z wykorzystaniem Instrumentu Płatniczego Użytkownika, w związku z zakupami Kupującego w Sklepie;

Użytkownik Serwisu

oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Serwisu;

Użytkownik Usług Płatniczych

oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych;

Użytkownik Usługi PzWT lub Użytkownik

oznacza Użytkownika Serwisu, będącego Użytkownikiem Usług Płatniczych, który zaakceptował niniejszym Regulamin Dodatkowy PzWT w sposób opisany w § 4 ust. 2, inicjującego Zlecenie Płatnicze PzWT w charakterze Kupującego;

ilekroć w niniejszym Regulaminie Dodatkowym PzWT jest mowa o Użytkowniku, bez wyraźnego wskazania że chodzi tylko o Użytkownika Serwisu lub tylko o Użytkownika Usług Płatniczych, oznacza to Użytkownika Usługi PzWT;

Zlecenie Płatnicze

oznacza Zlecenie Płatnicze w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych;

Zlecenie Płatnicze PzWT

oznacza oświadczenie Użytkownika skierowane do Operatora w związku z Usługą PzWT zawierające dyspozycję wykonania Transakcji Płatniczej PzWT;

Zlecenie Płatnicze PzWT w rozumieniu niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT jest rodzajem Zlecenia Płatniczego w rozumieniu Regulaminu Usług Płatniczych, wobec czego w zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszym Regulaminie Dodatkowym PzWT stosuje się do niego postanowienia Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące Zleceń Płatniczych.

§ 3 Cel i sposób świadczenia usługi

 1. Usługa „Płacę z Walutomat.pl” umożliwia Użytkownikowi zapłacenie za towary lub usługi zakupione przez Użytkownika w Sklepie z wykorzystaniem środków pieniężnych zaewidencjonowanych w Serwisie na Rachunku Płatniczym Użytkownika.
 2. Usługa „Płacę z Walutomat.pl” stanowi usługę dodatkową względem usług płatniczych dostępnych w ramach Umowy Ramowej. Dodatkowy charakter tej usługi wiąże się z udostępnieniem Użytkownikowi dodatkowych funkcjonalności Instrumentu Płatniczego, który jest udostępniany Użytkownikowi Usług Płatniczych na podstawie Umowy Ramowej, o której mowa w Regulaminie Usług Płatniczych. Celem usługi dodatkowej jest umożliwienie wykorzystywania Instrumentu Płatniczego również do składania Zleceń Płatniczych PzWT dotyczących transferu środków pieniężnych na rzecz Sprzedawców prowadzących Sklepy, a inicjowanych za pośrednictwem takich Sprzedawców z udziałem ich Agentów Rozliczeniowych.
 3. Użytkownik składając Zlecenie Płatnicze PzWT dotyczące Transakcji Płatniczej PzWT płaci własnymi środkami dostępnymi na Rachunku Płatniczym Użytkownika.
 4. Przekazanie w ramach Usługi PzWT środków pieniężnych od Użytkownika (działającego jako Kupujący), dla Sprzedawcy (występującego jako Odbiorca płatności), odbywa się z udziałem Agenta Rozliczeniowego świadczącego usługi płatnicze dla danego Sprzedawcy.

§ 4 Użytkownik – akceptacja Regulaminu Dodatkowego PzWT

 1. Usługa PzWT jest dostępna tylko dla osób będących Użytkownikami Usług Płatniczych.
 2. Użytkownik Usług Płatniczych może wyrazić wolę korzystania z Usługi PzWT, akceptując niniejszy Regulamin Dodatkowy PzWT za pomocą funkcjonalności Serwisu. Z chwilą dokonania akceptacji Regulaminu Dodatkowego PzWT jego treść staje się integralną częścią Umowy Ramowej zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem zgodnie z postanowieniami Regulaminu Usług Płatniczych.

§ 5 Proces korzystania z usługi

Proces korzystania przez Kupującego z Usługi PzWT przebiega w następującej kolejności:

 1. W przypadku gdy Kupujący będzie już Użytkownikiem w momencie inicjowania Zlecenia Płatniczego PzWT:
  1. Użytkownik Serwisu uprzednio zawarł Umowę Ramową z Operatorem, stając się Użytkownikiem Usług Płatniczych; zawarcie Umowy Ramowej nastąpiło w sposób określony w Regulaminie Usług Płatniczych;
  2. Użytkownik Usług Płatniczych uprzednio zaakceptował niniejszy Regulamin Dodatkowy PzWT zgodnie z procedurą opisaną w § 4 ust. 2, stając się Użytkownikiem Usługi PzWT;
  3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru lub usługi w Sklepie;
  4. Sprzedawca we współpracy ze swoim Agentem Rozliczeniowym przedstawia Kupującemu metody płatności akceptowane w Sklepie, w tym metodę wskazującą na Usługę PzWT oznaczoną jako „Płacę z Walutomatem”, lub innym równoznacznym określeniem; okno wyboru metod płatności, w zależności od warunków świadczenia usług płatniczych przez danego Agenta Rozliczeniowego na rzecz danego Sprzedawcy, może pojawiać się jeszcze na stronie Sklepu, bądź po przejściu na stronę Agenta Rozliczeniowego;
  5. w kolejnym kroku Użytkownik wybiera metodę płatności wskazującą na Usługę PzWT;
  6. po wyborze metody płatności Usługi PzWT, Agent Rozliczeniowy przekierowuje Użytkownika na stronę logowania do Serwisu Walutomat.pl;
  7. Użytkownik loguje się do Serwisu Walutomat.pl; logowanie do Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie Usług Płatniczych;
  8. po prawidłowym zalogowaniu do Serwisu, Użytkownik widzi automatycznie wypełnione, na podstawie danych przekazanych Operatorowi przez Agenta Rozliczeniowego, podsumowanie danych dotyczących tej Transakcji Płatniczej PzWT na rzecz Sprzedawcy, o których mowa w § 6 ust. 3, a w szczególności kwotę przelewu i walutę oraz tytuł przelewu; Użytkownik nie może zmodyfikować żadnych danych dotyczących tej Transakcji Płatniczej, ani przejść do innej części Serwisu, ani złożyć innych dyspozycji płatniczych;
  9. aby potwierdzić wolę wykonania tej Transakcji Płatniczej PzWT i złożyć Zlecenie Płatnicze PzWT, Użytkownik musi:
   1. nacisnąć na przycisk wskazujący na złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT, oznaczony jako „Zapłać” lub innym równoważnym oznaczeniem, oraz
   2. dokonać właściwej Autoryzacji Zlecenia Płatniczego PzWT zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Usług Płatniczych; w szczególności może to następować poprzez podanie we właściwym polu kodu autoryzacyjnego z urządzenia autoryzacyjnego (np. kod SMS); kod autoryzacyjny może być wysyłany do Użytkownika automatycznie po udanym logowaniu do Serwisu po przekierowaniu o którym mowa w lit. f. lub po naciśnięciu przycisku o którym mowa w podpunkcie i. powyżej;
  10. po prawidłowym złożeniu Zlecenia Płatniczego PzWT i prawidłowej jego Autoryzacji, Użytkownik przekierowany jest na ekran potwierdzenia, z możliwością powrotu na stronę Sklepu lub jest automatycznie przekierowany z powrotem ze strony Serwisu na stronę Sklepu;
  11. Operator przekazuje środki pieniężne z Rachunku Płatniczego, zgodnie z treścią Zlecenia Płatniczego PzWT, do Agenta Rozliczeniowego; Operator zobowiązany jest doprowadzić do uznania rachunku płatniczego Agenta Rozliczeniowego kwotą Transakcji Płatniczej PzWT nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego PzWT; odpowiedzialność za dalsze udostępnienie tych środków przez Agenta Rozliczeniowego na rzecz Sprzedawcy spoczywa na Agencie Rozliczeniowym;
 2. W przypadku gdy Kupujący w momencie inicjowania Zlecenia Płatniczego PzWT nie będzie jeszcze Użytkownikiem, ale będzie już Użytkownikiem Serwisu:
  1. z zastrzeżeniem lit. h) ppkt i), Użytkownik Serwisu uprzednio zawarł Umowę Ramową z Operatorem, stając się Użytkownikiem Usług Płatniczych; zawarcie Umowy Ramowej nastąpiło w sposób określony w Regulaminie Usług Płatniczych;
  2. Użytkownik Serwisu dokonuje zakupu towaru lub usługi w Sklepie;
  3. Sprzedawca we współpracy ze swoim Agentem Rozliczeniowym przedstawia Kupującemu metody płatności akceptowane w Sklepie, w tym metodę wskazującą na Usługę PzWT oznaczoną jako „Płacę z WT” lub „Płacę z Walutomat.pl” lub innym równoznacznym określeniem; okno wyboru metod płatności, w zależności od warunków świadczenia usług płatniczych przez danego Agenta Rozliczeniowego na rzecz danego Sprzedawcy, może pojawiać się jeszcze na stronie Sklepu, bądź po przejściu na stronę Agenta Rozliczeniowego;
  4. w kolejnym kroku Użytkownik Serwisu wybiera następnie metodę płatności wskazującą na Usługę PzWT;
  5. po wyborze metody płatności wskazującej na Usługę PzWT, Agent Rozliczeniowy przekierowuje Użytkownika Serwisu na stronę logowania do Serwisu Walutomat.pl;
  6. Użytkownik Serwisu loguje się do Serwisu Walutomat.pl; logowanie do Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu, z uwzględnieniem warunków określonych w Regulaminie Usług Płatniczych (gdy Użytkownik Serwisu zawarł uprzednio Umowę Ramową o czym mowa w lit. a);
  7. po prawidłowym zalogowaniu do Serwisu, Użytkownik widzi automatycznie wypełnione, na podstawie danych przekazanych Operatorowi przez Agenta Rozliczeniowego, podsumowanie danych dotyczących tej Transakcji Płatniczej PzWT na rzecz Sprzedawcy, o których mowa w § 6 ust. 3, a w szczególności kwotę przelewu i walutę oraz tytuł przelewu; Użytkownik Serwisu nie może zmodyfikować żadnych danych dotyczących tej Transakcji Płatniczej PzWT, ani przejść do innej części Serwisu, ani złożyć innych dyspozycji płatniczych; a ponadto Użytkownik Serwisu uzyskuje możliwość zaakceptowania niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT przed złożeniem Zlecenia Płatniczego PzWT, a jeśli dotychczas nie był jeszcze Użytkownikiem Usług Płatniczych – uzyskuje również możliwość zaakceptowania Regulaminu Usług Płatniczych;
  8. aby potwierdzić wolę wykonania tej Transakcji Płatniczej PzWT i złożyć Zlecenie Płatnicze PzWT, Użytkownik musi:
   1. jeśli uprzednio nie spełnił warunku o którym mowa w lit. a), to jest jeśli jeszcze nie był Użytkownikiem Usług Płatniczych – musi najpierw zaakceptować Regulamin Usług Płatniczych i zawrzeć w ten sposób Umowę Ramową o której mowa w lit. a);
   2. zaakceptować niniejszy Regulamin Dodatkowy PzWT, stając się z chwilą tej akceptacji Użytkownikiem, oraz następnie
   3. następnie nacisnąć na przycisk wskazujący na złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT, oznaczony jako „Zapłać” lub innym równoważnym oznaczeniem, i
   4. dokonać właściwej Autoryzacji Zlecenia Płatniczego PzWT zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Usług Płatniczych; w szczególności może to następować poprzez podanie we właściwym polu kodu autoryzacyjnego z urządzenia autoryzacyjnego (np. kod SMS); kod autoryzacyjny może być wysyłany do Użytkownika automatycznie po udanym logowaniu do Serwisu po przekierowaniu o którym mowa w lit. e – w szczególności gdy saldo Rachunku Płatniczego było wówczas wystarczające dla kontynuacji płatności lub po naciśnięciu przycisku o którym mowa w podpunkcie iii powyżej;
 3. po prawidłowym złożeniu Zlecenia Płatniczego PzWT i prawidłowej jego Autoryzacji, Użytkownik przekierowany jest na ekran potwierdzenia, z możliwością powrotu na stronę Sklepu lub jest automatycznie przekierowany z powrotem ze strony Serwisu na stronę Sklepu;
 4. Operator przekazuje środki pieniężne z Rachunku Płatniczego, zgodnie z treścią Zlecenia Płatniczego PzWT, do Agenta Rozliczeniowego; Operator zobowiązany jest doprowadzić do uznania rachunku płatniczego Agenta Rozliczeniowego kwotą Transakcji Płatniczej PzWT nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego PzWT; odpowiedzialność za dalsze udostępnienie tych środków przez Agenta Rozliczeniowego na rzecz Sprzedawcy spoczywa na Agencie Rozliczeniowym;
 • W przypadku gdy Kupujący w momencie podjęcia czynności zmierzających do zainicjowania Zlecenia Płatniczego PzWT nie będzie jeszcze w ogóle Użytkownikiem Serwisu:
  1. Operator wyjaśnia, iż ponieważ Agent Rozliczeniowy świadczący usługi płatnicze na rzecz Sprzedawcy nie posiada informacji jakim instrumentem płatniczym będzie posługiwać się konkretny płatnik, więc w związku z inicjowaniem płatności w Sklepie mogą być wyświetlane płatnikowi także takie metody płatności, z których dany płatnik nie może skorzystać z tego powodu, że nie dysponuje powiązanym z tą metodą instrumentem płatniczym;
  2. zatem gdyby osoba korzystająca ze Sklepu, w ramach inicjowania płatności na rzecz Sprzedawcy, wybrała metodę wskazującą na Usługę PzWT, to nawet gdy nie dysponuje Instrumentem Płatniczym, to i tak zostanie przekierowana na stronę logowania do Serwisu Walutomat.pl;
  3. jednakże osoba taka nie będąc jeszcze Użytkownikiem Serwisu nie będzie w stanie zalogować się do Serwisu;
  4. wobec czego będzie ona mogła przerwać proces płatniczy i powrócić do Sklepu na przykład celem podjęcia próby zainicjowania nowego zlecenia płatniczego jeśli dany Sprzedawca przewiduje taką funkcjonalność (w szczególności poprzez wybór innej metody płatności obsługiwanej przez Agenta Rozliczeniowego, albo ponownego zainicjowania analogicznego Zlecenia Płatniczego PzWT, po uprzednim uzyskaniu statusu Użytkownika lub Użytkownika Usług Płatniczych lub Użytkownika Serwisu – tak aby mogła złożyć Zlecenie Płatnicze PzWT w trybie opisanym w ust. 1 lub 2 powyżej), lub porzucić ten proces płatniczy, wskutek czego Transakcja Płatnicza PzWT nie zostanie wykonana;
  5. jeśli po przekierowaniu o którym mowa w lit. b powyżej, osoba taka nie podejmie działań o których mowa w lit. d., ale podejmie próbę rejestracji w Serwisie, z chwilą rozpoczęcia tej procedury rejestracji proces realizacji Transakcji Płatniczej PzWT zostanie negatywnie zakończony); mimo zakończenia procesu płatniczego osoba taka będzie mogła dalej kontynuować rejestrację w Serwisie.
 • § 6 Pozostałe zasady korzystania i warunki świadczenia Usługi PzWT

  1. Walutomat.pl świadczy Usługę “Płacę z Walutomat.pl” bez dodatkowych opłat. Jednakże jeśli skorzystanie z Usługi PzWT będzie wiązało się ze skorzystaniem z innych usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Usług Płatniczych, to w związku z takim świadczeniem usług, Użytkownik może być zobowiązany do poniesienia opłat wynikających z powołanych regulaminów.
  2. Zalogowanie do Serwisu w związku z korzystaniem z Usługi PzWT wskutek przekierowania ze Sklepu, za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego, na stronę logowania do Serwisu daje dostęp wyłącznie do mechanizmów związanych z kontynuowaniem składania Zlecenia Płatniczego PzWT zainicjowanego w związku z zakupami w Sklepie. Takie zalogowanie do Serwisu nie daje dostępu do pozostałych funkcjonalności konta Użytkownika dostępnych w Serwisie.
  3. Po zalogowaniu do Serwisu w związku z korzystaniem z Usługi PzWT Użytkownikowi wyświetlana jest strona zawierająca automatycznie wypełnione podsumowanie danych dotyczących Transakcji Płatniczej. Taka transakcja na rzecz Sprzedawcy zainicjowana w związku z zakupami w Sklepie jest tworzona na podstawie danych przekazanych Operatorowi przez Agenta Rozliczeniowego i zawiera co najmniej następujące informacje:
   1. kwota tej Transakcji, waluta tej Transakcji, dane Agenta Rozliczeniowego, tytuł przelewu;
   2. informację że saldo Rachunku Płatniczego prowadzonego w walucie w jakiej ma być wykonana ta Transakcja nie jest wystarczające do realizacji Zlecenia Płatniczego PzWT – jeśli zachodzi taka sytuacja.
  4. Na podstawie przekazanych przez Agenta Rozliczeniowego, w ramach przekierowania ze strony Sklepu na stronę Serwisu, danych dotyczących kwoty inicjowanej Transakcji Płatniczej PzWT, Operator weryfikuje, czy saldo Rachunku Płatniczego tego Użytkownika, prowadzonego w walucie w jakiej ma być wykonana ta Transakcja, jest wystarczające do realizacji Zlecenia Płatniczego PzWT, i informuje o tym Użytkownika w następujący sposób:
   1. W przypadku gdy wysokość salda jest wystarczająca, Operator na stronie o której mowa w ust. 3 nie wyświetla informacji o której mowa w lit. b) poniżej, i w takim przypadku możliwe jest złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT;
   2. W przypadku gdy wysokość salda nie jest wystarczająca, Operator na stronie o której mowa w ust. 3 wyświetla informację wskazującą na brak wystarczających środków, i w takim przypadku niemożliwe staje się złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT; Użytkownik może jednak bez przerywania tego procesu płatniczego doładować saldo i w tym celu:
    1. powinien w osobnym oknie przeglądarki internetowej albo w aplikacji mobilnej Serwisu (jeśli proces płatności na rzecz Sprzedawcy jest prowadzony w przeglądarce internetowej, a nie w tej aplikacji mobilnej), zalogować się odrębnie do Serwisu w sposób standardowy,
    2. następnie doładować saldo Rachunku Płatniczego w sposób określony w Regulaminie Usług Płatniczych,
    3. powrócić do strony w której trwa proces Transakcji Płatniczej PzWT na rzecz sprzedawcy i nacisnąć przycisk funkcjonalności dotyczącej odświeżenia statusu salda, w wyniku czego Operator dokona ponownej weryfikacji stanu salda, w wyniku której przestanie być wyświetlana informacja o jakiej mowa w lit. b. (jeśli doładowanie salda było odpowiednie) lub ponownie wyświetli informację o której mowa w lit. b (a wtedy Użytkownik może ponowić próbę ponownego doładowania salda bez przerywania procesu płatności);
    4. czynności o których mowa w ppkt (i)-(iii) Użytkownik powinien przeprowadzić przed wygaśnięciem sesji logowania do Serwisu w ramach Usługi PzWT o której mowa w ust. 6.
  5. W procesie Transakcji Płatniczej PzWT dotyczącej zapłaty na rzecz Sprzedawcy w ramach Usługi PzWT, nie jest dokonywana wymiana walut w Serwisie. Wobec tego Użytkownik musi mieć w Serwisie, w ramach usług świadczonych na podstawie Regulaminu Usług Płatniczych środki w walucie, w której zainicjowana została w Sklepie Transakcja Płatnicza PzWT. Jeśli Użytkownik nie ma wystarczającego salda w walucie zainicjowanej Transakcji Płatniczej PzWT, otrzyma komunikat o niewystarczającym saldzie, o którym mowa w ust. 4 lit. b) i w takim przypadku może doładować to saldo w sposób opisany w ust. 4 lit. b).
  6. Użytkownik po zalogowaniu do Serwisu w związku z korzystaniem z Usługi PzWT i przejściu na stronę o której mowa w ust. 3, powinien złożyć dyspozycję Zlecenia Płatniczego PzWT, a więc nacisnąć na przycisk wskazujący na złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT, oznaczony jako „Zapłać” lub innym równoważnym oznaczeniem, oraz dokonać właściwej Autoryzacji Zlecenia Płatniczego PzWT zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Usług Płatniczych, w czasie krótszym niż 5 minut od tego zalogowania do Serwisu.
  7. Po upływie okresu o którym mowa w ust. 6 (tj. 5 minut od tego zalogowania do Serwisu) sesja wygasa, nie będzie można kontynuować procesu płatności na rzecz Sprzedawcy i złożyć w tym celu Zlecenia Płatniczego PzWT, ani go Autoryzować, a w przypadku próby kontynuowania tego procesu płatności Użytkownik będzie poinformowany o takiej niemożliwości.
  8. W przypadku wygaśnięcia sesji (tj. po upływie okresu o którym mowa w ust. 6) Użytkownik będzie miał możliwość powrotu na stronę Sklepu.
  9. Użytkownik w każdej chwili może przerwać sesję związaną z zalogowaniem się do Serwisu w związku z korzystaniem z Usługi PzWT, w ten sposób że wyloguje się z Serwisu.
  10. Po wylogowaniu z Serwisu Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Sklepu lub Agenta Rozliczeniowego.
  11. Jeśli Użytkownik wyloguje się z Serwisu przed wykonaniem czynności potwierdzających złożenie Zlecenia Płatniczego PzWT i jego Autoryzacji, będzie to równoznaczne z przerwaniem procesu płatności na rzecz Sprzedawcy, i proces realizacji Transakcji Płatniczej PzWT zostanie negatywnie zakończony (o czym zostanie poinformowany Agent Rozliczeniowy).
  12. Po złożeniu Zlecenia Płatniczego PzWT i jego Autoryzacji, Użytkownik nie może go odwołać, stosowanie do postanowień Regulaminu Usług Płatniczych.

  § 7 Postanowienia końcowe

  1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi PzWT:
   1. rozwiązując Umowę Ramową w całości, tj. w odniesieniu do wszystkich rodzajów usług płatniczych świadczonych przez Operatora, dokonując tego zgodnie z § 9 Regulaminu Usług Płatniczych, lub
   2. składając oświadczenie, zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 Regulaminu Usług Płatniczych, o częściowym wypowiedzeniu Umowy Ramowej, tj. w zakresie odnoszącym się do usługi dodatkowej – Usługi PzWT, które to oświadczenie skutkować będzie rezygnacją Użytkownika z możliwości korzystania z Usługi PzWT (do czasu ewentualnej ponownej akceptacji Regulaminu Dodatkowego PzWT) przy jednoczesnym pozostaniu stroną Umowy Ramowej w odniesieniu do innych usług płatniczych świadczonych przez Operatora na rzecz tego Użytkownika.
  2. Operator może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości (a więc z uwzględnieniem usług świadczonych zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT) zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu Usług Płatniczych. Ponadto jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy Ramowej jedynie w części odnoszącej się wyłączenie do możliwości korzystania przez Użytkownika z usługi dodatkowej – Usługi PzWT (wobec czego Umowa Ramowa pozostanie w mocy w zakresie pozostałych usług płatniczych) w przypadku gdy:
   1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z Usługi PzWT z naruszeniem Regulaminu Usług Płatniczych lub Regulaminu Dodatkowego PzWT, przepisów prawa lub reguł uczciwego obrotu;
   2. Operator ustali, iż Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi PzWT podał nieprawdziwe dane lub informacje, a w szczególności posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami;
   3. Operator ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia Płatnicze PzWT mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom lub osobom trzecim,
   4. wytyczne organów państwowych lub zalecenia tych organów wymagają̨ zakończenia z Użytkownikiem współpracy związanej z Usługą PzWT,
   5. stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia, że Użytkownik korzysta z Usługi PzWT w celach związanych z popełnianiem oszustw lub że korzystanie przez Użytkownika z Usługi PzWT stwarza ryzyko wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa.
  3. Do rozwiązania Umowy Ramowej w części odnoszącej się do Usługi PzWT stosuje się odpowiednio postanowienia § 9 Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące rozwiązania Umowy Ramowej (w całości).
  4. Do zmiany niniejszego Regulaminu Dodatkowego PzWT stosuje się postanowienia Regulaminu Usług Płatniczych dotyczące zmiany Umowy Ramowej, to jest § 11 Regulaminu Usług Płatniczych.