pl
Strona główna > Poradniki > Czym jest i za co odpowiada Rada Polityki Pieniężnej?

Czym jest i za co odpowiada Rada Polityki Pieniężnej?

12 mar 2021

W każdym kraju są organy władzy, które decydują o polityce pieniężnej państwa. Dzięki tym instytucją obywatele mogą cieszyć się stabilnymi cenami oraz niskim oprocentowaniem kredytów. O polityce pieniężnej naszego kraju decyduje Rada Polityki Pieniężnej. Jaką funkcję w naszym kraju pełni? Kto jest obecnie członkiem rady?

pln

Czym się zajmuje Rada Polityki Pieniężnej? 

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) jest jednym z trzech organów Narodowego Banku Polskiego. Została utworzona 17 lutego 1998 r. na mocy Konstytucji uchwalonej 2 kwietnia 1997 roku. Funkcja RPP jest określona w konstytucji oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim z dnia 28 sierpnia 1998 roku. Na mocy tych dokumentów głównymi zadaniami Rady Polityki Pieniężnej są:

  • ustalenie corocznych założeń polityki pieniężnej kraju oraz przedstawienie ich w sejmie, w czasie przedstawienia przez radę ministrów projektów ustawy budżetowej;
  • złożenie raportu z realizacji założonego planu polityki pieniężnej 5 miesięcy przed zakończeniem roku kalendarzowego;
  • ustalanie stóp procentowych NBP;
  • zatwierdzenie rocznego planu finansowego NBP oraz coroczne sprawozdania z działalności NBP;
  • ustalenie wysokość rezerw bankowych;
  • określenie górnych granic dla zobowiązań finansowych zaciągniętych przez NBP w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych;
  • decyzje o operacjach otwartego rynku;
  • systematyczna kontrola wzrostu gospodarczego.

Skład Rady Polityki Pieniężnej 

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej wybierani są przez Prezydenta, sejm i senat. Każdy z tych organów wybiera trzech członków RPP. Sposób wyboru członków Rady został określony w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku oraz w Ustawie o narodowym Banku Polskim z 28 sierpnia 1998 roku.

RPP składa się z 9 członków oraz przewodniczącego rady, czyli prezesa NBP. Członkowie rady wybierani są na 6-letnią kadencję, którą mogą pełnić tylko raz.

W IV kadencji RPP (od 2016 do 2022 roku) przewodniczącym jest Adam Glapiński. Członkami Rady Polityki Pieniężnej zostali: Grażyna Ancyparowicz, Łukasz Hard, Eugeniusz Gatnar, Jerzy Kropiwnicki, Jerzy Osiatyński, Eryk Łon, Rafał Sura, Jerzy Żyżyński, Kamil Zubelewicz.

Wymagania do członków RPP 

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1998 o NBP znajduje się zapis, że członek Rady Polityki Pieniężnej nie może zajmować żadnego innego publicznego stanowiska ani podejmować działalności zarobkowej. Ma to zapewnić niezależność w podejmowaniu decyzji. Członkowie RPP za zgodą reszty rady mogą podejmować pracę naukową lub dydaktyczną.

Posiedzenia Rady 

Wszystkie posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym 15 lutego 2011 roku. Spotkania zwoływane są przez prezesa NBP lub trzech członków na wcześniej wniosek prezesa rady. RPP zbiera się minimum raz w miesiącu. Każda decyzja jest poddawana głosowaniu. Decyduje większość, czyli głos minimum 5 członków rady. Jeśli głosy ułożą się po równo, to decyduje przewodniczący RPP.

Rada Polityki Pieniężnej jest organem państwowym, dlatego wszystkie informacje znajdują się na stronie NBP. 


Przedstawione, w dystrybuowanych przez serwis raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora lub serwisu walutomat.pl do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autorzy serwisu są również właścicielem majątkowych praw autorskich do treści. Zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie treści w całości lub we fragmentach bez zgody autorów serwisu. Zgodę taką można uzyskać pisząc na adres kontakt@walutomat.pl.

Zobacz także