pl
Strona główna > Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Dlaczego potrzebujemy oświadczenia o tym czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?

Ustalenie tego czy jesteś osobą zajmująca eksponowane stanowisko polityczne dotyczy każdego klienta i jest nałożonym na nas wymogiem regulacyjnym.

Podstawą prawną jest Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmy z dnia 1 marca 2018r. (dalej jako „Ustawa”). Zgodnie z art. 46 Ustawy jesteśmy obowiązani do zebrania oświadczenia o tym czy jesteś lub nie, osobą zajmującą takie stanowisko. Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami, w oświadczeniu musi być zawarta klauzula zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W celu realizacji naszych obowiązków (art. 46 ust. 2 pkt 2 Ustawy) poprosimy Cię uzupełnienie informacji na oświadczeniu o źródle majątku i wartości majątkowych pozostających w dyspozycji w ramach stosunków gospodarczych.

Kto jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne?

Zgodnie z Ustawą (art. 2 ust. 2 pkt 11):

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

Ponadto, definicja PEP została rozszerzona o członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy):

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Oraz o osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (art. 2 ust. 2 pkt 12):

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;