I. Postanowienia ogólne i definicje

§ 1.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, zwany dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług w Serwisie, wymagania techniczne korzystania z usług w Serwisie, warunki zawierania i rozwiązywania umów, prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Beneficjent Rzeczywisty w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

Forum – część Serwisu dostępna pod adresem https://forum.walutomat.pl/ pozwalająca na wymianę opinii pomiędzy Użytkownikami.

Dzień Roboczy – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Hasło Dostępowe – ciąg znaków używany do identyfikacji Użytkownika oraz uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konto Użytkownika – przypisane każdemu Użytkownikowi indywidualne konto ewidencyjne w Serwisie, na którym następuje rejestracja złożonych Zleceń Wymiany Walut, zrealizowanych Transakcji oraz dokonanych przez Użytkownika wpłat/wypłat środków pieniężnych z lub na Rachunki Bankowe zdefiniowane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika,

Kurs Wymiany – kurs walutowy po którym następuje wymiana Waluty Bazowej na Walutę Kwotowaną,

Kurs Zlecenia – kurs walutowy określony przez Użytkownika w parametrach Zlecenia Wymiany Walut,

Landing page – strona operatora bądź zewnętrznego dostawcy umożliwiająca rejestrację w Serwisie ale nie pozwalająca na wykonywanie transakcji,

Nazwa Użytkownika – ciąg znaków identyfikujący Użytkownika posiadającego Konto Użytkownika,

Oferta Kupna – ofertę kupna przez Użytkownika określonej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną po określonym kursie walutowym, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Oferta Sprzedaży – ofertę sprzedaży przez Użytkownika określonej kwoty waluty bazowej za walutę kwotowaną po określonym kursie walutowym, złożoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu,

Operator – Currency One SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000402723, NIP 7831684097, REGON 301920555, kapitał zakładowy 3 450 000 zł (w całości wpłacony), będąca usługodawcą usług opisanych w Regulaminie,

Osoby Zajmujące Eksponowane Stanowisko Polityczne w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

Para Walutowa – waluty będące przedmiotem Zlecenia Wymiany Walut,

Prawo Dewizowe – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 826 z późn. zm.),

Rachunek Bankowy – rachunek bankowy prowadzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w banku mającym siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub utworzonym w Rzeczypospolitej Polskiej oddziale banku zagranicznego,

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Walutomat.pl,

Serwis – platformy internetowe Operatora dostępne pod adresemi https://stary.walutomat.pl/ oraz https://www.walutomat.pl stanowiące część Systemu Teleinformatycznego i pozwalające m.in. na wymianę walut,

System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w tym Serwis,

Transakcja – umowa kupna lub sprzedaży zawarta na podstawie Zlecenia Wymiany Walut w wyniku Dopasowania ofert,

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poza 455),

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, posiadająca Rachunek Bankowy, która dokonała rejestracji w Serwisie,

Waluta Bazowa – waluta z Pary Walutowej, której cena jednostkowa jest wyrażona w Walucie Kwotowanej,

Waluta Kwotowana – waluta z Pary Walutowej, w której wyrażona jest cena jednostki Waluty Bazowej,

Zlecenie Przeciwstawne – w przypadku Oferty Sprzedaży zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Kupna, natomiast w przypadku Oferty Kupna zleceniem przeciwstawnym jest Oferta Sprzedaży,

Zlecenie Wymiany Walut – złożona przez Użytkownika Oferta Sprzedaży lub Oferta Zakupu.

§ 3.

Treść Regulaminu udostępniana jest Użytkownikowi bezpłatnie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, oraz jest przesyłana na adres e-mail użyty przy rejestracji.

§ 4.

W ramach Serwisu Operator świadczy na rzecz Użytkownika, na warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu, usługę polegającą na pośrednictwie w zakresie wymiany walut oraz wykonuje określone w Regulaminie czynności. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim polega na:

 1. przyjmowaniu Zleceń Wymiany Walut,
 2. dopasowaniu Ofert Sprzedaży/Ofert Kupna,
 3. rejestracji Transakcji na Koncie Użytkownika,
 4. wypłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika,
 5. wydaniu dowodów kupna i sprzedaży walut.

§ 5.

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Operatora za pośrednictwem Systemu Teleinformatycznego wymagane są:
  1. telefon komórkowy wraz z aktywnym numerem telefonu komórkowego,
  2. system operacyjny Windows (XP oraz nowsze), Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne z dostępem do sieci Internet,
  3. przeglądarka internetowa IE 9.x lub Firefox, lub Chrome w najnowszej wersji, obsługujące szyfrowane połączenia SSL, aplikacje JavaScript i pliki cookie,
  4. program umożliwiający otwieranie plików w formacie PDF w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika oraz udostępnianych nastronie internetowej Serwisu.
 2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (klucz 128 bitów).
 3. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie przez Użytkownika obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików cookies.
 4. Wyłączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies może w szczególnych przypadkach powodować niewłaściwe działanie niektórych funkcji Serwisu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywacji obsługi JavaScript oraz plików cookies przez Użytkownika.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 10 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.

§ 6.

 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usługi odbywa się za pomocą strony internetowej Serwisu.
 2. Zawarcie z Operatorem umowy o świadczenie usługi następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika pierwszego Zlecenia Wymiany Walut, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony bez minimalnego okresu trwania.

§ 7.

Operator świadczy usługę w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. rejestracji w Serwisie,
 2. wpłaceniu przez Użytkownika na Rachunek Bankowy Operatora środków pieniężnych podlegających zaewidencjonowaniu na Koncie Użytkownika przeznaczonych na wykonywanie Zleceń Wymiany Walut oraz pokrycie innych zobowiązań Użytkownika wobec Operatora,
 3. pozytywnej Identyfikacja Użytkownika przez Operatora,
 4. złożeniu przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut.

II. Rejestracja w Serwisie

§ 8.

 1. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji postanowień Regulaminu oraz wypełnienia przez potencjalnego Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu bądź w Landing Page’u, a obejmującego m.in.:
  1. podanie adresu email Użytkownika.
  2. podanie Hasła Dostępowego, które musi składać się z co najmniej 6 znaków, złożonych z małych i wielkich liter (a-z lub A-Z), cyfr (0-9) oraz znaków specjalnych (?_!@#$),
  3. podania innych danych wymaganych przepisami Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu.
 2. W przypadku, gdy Transakcja nie jest realizowana w imieniu i na rzecz Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest przekazać Operatorowi dane dotyczące tożsamości Beneficjenta Rzeczywistego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik przesyła na adres Operatora Currency One SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 3. Operator zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych informacji dotyczących Beneficjenta Rzeczywistego wymaganych przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Użytkownik będący Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne celem zakończenia procesu rejestracji, zobowiązany jest, niezależnie od obowiązków wskazanych w ust. 1 powyżej, przesłać na adres Operatora pisemne oświadczenie o którym mowa w art. 9 e Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 5. Świadczenie przez Operatora na rzecz Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie uzależnione jest od uprzedniej zgody wyrażonej przez zarząd Operatora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 9.

 1. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest jednoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem oraz stanowiącą jego integralną część informacjami o opłatach na stronie Serwisu, oraz akceptuje ich treść bez jakichkolwiek zastrzeżeń,
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w celach związanych ze świadczonymi usługami oraz wykonywanymi czynnościami na rzecz Użytkownika,
  3. został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji związanych z wykonaniem Usługi oraz działaniem Serwisu, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach Serwisu, poprzez przesyłanie ich na adres e-mail zdefiniowany na Koncie Użytkownika,
  5. uzyskał zgody i zezwolenia do zawierania Transakcji w przypadku, gdy obowiązujące przepisy nakładają na Użytkownika taki obowiązek,
  6. przyjmuje do wiadomości, że Operator, zgodnie z przyjętymi zasadami świadczenia usług, nie zwraca się do Użytkownika o przekazanie hasła przez pocztę e-mail, a Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania hasła Operatorowi przez pocztę e-mail.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora niezgodnie z Regulaminem.
 3. Oferty marketingowe mogą być przesyłane Użytkownikowi, jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie takich treści oraz przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

§ 10.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych, o których mowa w § 8 Regulaminu, przekazanych Operatorowi oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany. Aktualizacja Nazwy Użytkownika, numeru NIP oraz REGON oraz formy prowadzonej działalności, jak również imienia i nazwiska wymaga kontaktu z biurem obsługi klienta.
 2. W przypadku, gdy Operator poweźmie wątpliwości co do autentyczności danych przekazanych przez Użytkownika, Operator może zażądać uzupełnienia danych, a także przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane oraz wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej Operator może w przypadkach wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zażądać od Użytkownika dodatkowych danych, ponad dane określone w § 8 Regulaminu oraz dokumentów potwierdzających te dane, w szczególności numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość. Do czasu przekazania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz dokumentów potwierdzających te dane Operator może wstrzymać świadczenie usługi na rzecz Użytkownika.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Hasła Dostępowego w bezpiecznym miejscu oraz nieudostępniania go osobom trzecim.
 5. W przypadku utraty Hasła Dostępowego przez Użytkownika, Operator umożliwi jego odzyskanie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

§ 11.

 1. W trakcie procesu Rejestracji Operator dokonuje weryfikacji prawidłowości danych przekazanych przez potencjalnego Użytkownika w formularzu rejestracji poprzez wysłanie kodu potwierdzającego na numer telefonu komórkowego podany w formularzu rejestracji.
 2. Zakończenie procesu Rejestracji w Serwisie następuje z momentem wprowadzenia otrzymanego od Operatora kodu potwierdzającego.

§ 12.

 1. Z chwilą dokonania Rejestracji oraz weryfikacji adresu poczty e-mail Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Konta Użytkownika wymaga zalogowania poprzez użycie przypisanej Użytkownikowi Nazwy Użytkownika bądź adresu e-mail oraz Hasła Dostępowego.
 3. Jedna osoba może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto Użytkownika. Użytkownik nie może przenieść Konta Użytkownika na inne osoby lub udostępniać Konta Użytkownika innym osobom.
 4. Operator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w szczególności w następujących przypadkach:
  1. Wpłaty lub złożenia dyspozycji Wypłaty środków pieniężnych,
  2. złożenia Zlecenia Wymiany Walut,
  3. anulowania Zlecenia Wymiany Walut,
  4. zawarcia Transakcji przez Użytkownika,
  5. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.

§ 13.

Na wniosek Użytkownika, Operator przekaże Użytkownikowi listownie, na adres korespondencyjny podany przez Użytkownika dokumenty związane ze świadczonymi przez Operatora na rzecz Użytkownika usługami oraz wykonywanymi czynnościami. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera opłaty zgodnie z informacjami na stronach Serwisu.

III. Wpłata środków pieniężnych przez Użytkownika

§ 14.

 1. Wpłata polega na wykonaniu przez Użytkownika przelewu środków pieniężnych na odpowiedni Rachunek Bankowy Operatora, wskazany przez System na podstawie informacji podanych przez Użytkownika, Rachunek Bankowy Operatora. Użytkownik dokonuje wpłat wyłącznie za pośrednictwem rachunków bankowych zdefiniowanych przez Użytkownika na Koncie Użytkownika.
 2. Wykonana przez Użytkownika wpłata zostanie zaewidencjonowana na Koncie Użytkownika, wysokości kwoty otrzymanej przez Operatora, z chwilą dokonania przez Operatora pozytywnej Identyfikacji Użytkownika, o której mowa w § 15 Regulaminu.

IV. Identyfikacja Użytkownika

§ 15.

 1. Identyfikacja Użytkownika przez Operatora następuje poprzez weryfikację zgodności danych osobowych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.
 2. Operator przeprowadza Identyfikację Użytkownika na podstawie każdorazowej wpłaty Użytkownika.
 3. Pozytywna Identyfikacji Użytkownika oznacza zgodność danych Użytkownika zdefiniowanych na Koncie Użytkownika z danymi posiadacza Rachunku Bankowego, z którego nastąpiła wpłata.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności danych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie miejsca zamieszkania, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust.1 powyżej, Operator, z zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej, zwraca kwotę otrzymanego przelewu na rachunek bankowy z którego nastąpił przelew w terminie 14 Dni Roboczych od daty wpływu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operatora.
 6. Kwota zwrotu zostanie umniejszona o koszty (w tym opłaty bankowe) związane ze zwrotem środków pieniężnych.

V. Zlecenie Wymiany Walut

§ 16.

Operator umożliwia Użytkownikom składanie Ofert Sprzedaży lub Ofert Kupna walut określonych przez Operatora w Serwisie.

§ 17.

Operator przyjmuje wyłącznie Zlecenia Wymiany Walut, na które Użytkownik posiada pełne pokrycie ze środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika w walucie, której wymianę zleca.

§ 18.

Składanie Zleceń Wymiany Walut wymaga określenia przez Użytkownika parametrów Zlecenia Wymiany Walut zgodnie z wymogami opisanymi w § 19 Regulaminu i następuje:

 1. za pośrednictwem Konta Użytkownika,
  lub
 2. bez konieczności logowania się w Serwisie poprzez dokonanie wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Operator zgodnie z instrukcjami na stronie Serwisu.

§ 19.

 1. Użytkownik definiuje następujące parametry Zlecenia Wymiany Walut:
  1. rodzaj oferty, tj. Oferta Sprzedaży bądź Oferta Kupna,
  2. Parę Walutową, której dotyczy Zlecenie Wymiany Walut,
  3. Kwotę Zlecenia,
  4. Kurs Zlecenia.
 2. Użytkownik pozostaje związany Zleceniem Wymiany Walut do momentu anulowania Zlecenia Wymiany Walut lub zrealizowania Zlecenia Wymiany Walut w całości.
 3. Kurs Zlecenia uważa się w przypadku Oferty Kupna za kurs maksymalny, a w przypadku Oferty Sprzedaży za kurs minimalny. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane wyłącznie po Kursie Zlecenia albo po kursie niższym – w przypadku Oferty Kupna, albo po kursie wyższym – w przypadku Oferty Sprzedaży.
 4. Zlecenie Wymiany Walut może zostać zrealizowane w całości (w jednej lub wielu Transakcjach), częściowo lub pozostać niezrealizowane.

§ 20.

 1. Zlecenia Wymiany Walut podlegają realizacji zgodnie z priorytetem Kursu Zlecenia, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia Zlecenia Wymiany Walut.
 2. Pierwszeństwo w realizacji mają w przypadku Ofert Kupna – oferty z wyższym Kursem Zlecenia, a w przypadku Ofert Sprzedaży – oferty z niższym Kursem Zlecenia.
 3. W przypadku Zleceń Wymiany Walut z tym samym Kursem Zlecenia, Zlecenia Wymiany Walut przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności.

VI. Dopasowanie Ofert

§ 21.

Realizacja Zlecenia Wymiany Walut następuje z chwilą dopasowania ofert pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli Zlecenia Wymiany Walut będące przedmiotem dopasowania. Dopasowaniu podlegają wyłącznie Zlecenia Przeciwstawne dotyczące tej samej Pary Walutowej.

§ 22.

 1. Dopasowanie ofert następuje, jeżeli Kurs Zlecenia ustalony w Zleceniu Wymiany Walut przez Użytkownika jest wyższy lub równy (w przypadku Oferty Kupna) albo niższy lub równy (w przypadku Oferty Sprzedaży) od Kursu Zlecenia ustalonego w Zleceniu Przeciwstawnym przez innego Użytkownika.
 2. W wyniku dopasowania ofert dochodzi do zawarcia Transakcji pomiędzy Użytkownikami, którzy złożyli oferty będące przedmiotem dopasowania. Transakcje zawierane są po kursie najlepszego Zlecenia Przeciwstawnego oczekującego na realizację w momencie składania Zlecenia Wymiany Walut (Kursie Wymiany), ustalonego zgodnie z § 20.
 3. Operator zastrzega sobie prawo anulowania złożonego przez Użytkownika Zlecenia do Wymiany Walut, jeżeli Kurs Wymiany różni się w momencie dopasowania ofert o więcej niż 2% od rynkowego kursu wymiany walut będących przedmiotem dopasowania.

§ 23.

Jeżeli przedmiotem dopasowania są oferty wystawione na jednakową Kwotę Zlecenia dochodzi do realizacji obu Zleceń Wymiany Walut w całości. W przeciwnym razie, Zlecenie Wymiany Walut wystawione na niższą Kwotę Zlecenia zostaje zrealizowane w całości, a Zlecenie Wymiany Walut wystawione na wyższą Kwotę Zlecenia zostaje zrealizowane do wartości Zlecenia Wymiany Walut na niższą Kwotę Zlecenia.

§ 24.

 1. Operator może ustalić minimalną wartość Transakcji. W takim przypadku Operator nie przyjmie Zlecenia Wymiany Walut, w którym Kwota Zlecenia jest niższa niż minimalna wartość Transakcji. Jeżeli w wyniku częściowej realizacji Zlecenia Wymiany Walut, wartość niezrealizowanej części Zlecenia Wymiany Walut jest niższa niż minimalna wartość Transakcji, Operator zastrzega sobie prawo anulowania danego Zlecenia Wymiany Walut w niezrealizowanej części.
 2. Informacja dotycząca aktualnej minimalnej wartość Transakcji jest dostępna na stronie Serwisu.

§ 25.

 1. Zlecenie Wymiany Walut może zostać anulowane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w części, w której nie zostało jeszcze zrealizowane. Anulowanie Zlecenia Wymiany Walut nie wpływa na wykonaną część Zlecenia Wymiany Walut.
 2. Za anulowanie Zlecenia Wymiany Walut uważa się również usunięcie Zlecenia Wymiany Walut przez Operatora w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 3. Zlecenie Wymiany Walut nie może zostać zmodyfikowane przez Użytkownika.

§ 26.

 1. Po zawarciu Transakcji Operator ewidencjonuje środki pieniężne na Koncie Użytkownika.
 2. Użytkownik otrzymuje od Operatora wiadomość e-mail na adres zdefiniowany na Koncie Użytkownika zawierający informację o przeprowadzonej Transakcji wraz z dowodem kupna – sprzedaży.

VII. Wypłata środków pieniężnych przez Operatora

§ 27.

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć Operatorowi dyspozycję wypłaty środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika na rachunek Bankowy poprzez wypełnienie formularza wypłaty za pośrednictwem Serwisu.
 2. W przypadku, gdy złożenie Zlecenia Wymiany Walut nastąpiło bez logowania się w Serwisie w trybie § 18 pkt. b Regulaminu, wypłata środków pieniężnych następuje po zawarciu Transakcji bez konieczności składania dodatkowej dyspozycji przez Użytkownika.
 3. Operator nie wykona dyspozycji wypłaty w przypadku:
  1. braku dostępnych lub niezablokowanych środków pieniężnych na Koncie Użytkownika w walucie, w której dotyczy dyspozycja wypłaty,
  2. gdy będzie to konieczne w związku z realizacją procedur wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  3. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.
  4. Termin realizacji wypłaty i wpływu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy zdefiniowany na Koncie Użytkownika uzależniony jest od godzin pracy systemów bankowych.

§ 28.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub opóźnienie w przekazywaniu środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Użytkownika spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, jak również za opóźnienia będące następstwem zdarzeń niezależnych od Operatora.

VIII. Opłaty i prowizje

§ 29.

 1. Operator z tytułu świadczenia usługi i wykonywania czynności na rzecz Użytkownika obciąży Użytkownika prowizją wysokości 0,2% pomniejszoną o ewentualne zniżki, nie mniej niż 0,01 jednostki waluty do każdej zawartej transakcji.
 2. Operator pomniejszy kwotę wypłaty o koszty związane z realizacją międzybankowego przelewu walutowego wg. poniższej tabeli, przeliczoną na walutę transakcji:
  Waluty
  PLNEURUSDGBPCHF
  PKO BP
  Nordea
  Bezpłatnie
  BZ WBK
  Kredyt Bank
  PEKAO SA
  BRE Bank
  (obecnie mBank MSP i korporacje)
  Millenium
  Alior Bank
  T-Mobile Usługi Bankowe
  ING Bank Śląski
  Raiffeisen Polbank
  Deutsche Bank
  mBank
  MultiBank
  Bezpłatnie5 PLN
  Inne banki4 PLN9 PLN
 3. Opłaty i prowizje w wysokości określonej w Regulaminie są pobierane przez Operatora z środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika bez konieczności uzyskiwania każdorazowej zgody Użytkownika.
 4. W przypadku zalegania przez Użytkownika z opłatami i prowizjami Operator może odmówić przyjęcia Zlecenia Wymiany Walut do czasu uregulowania zaległości.

§ 30.

 1. Podstawę naliczenia prowizji Operatora stanowi wysokość zawartej Transakcji.
 2. Prowizja Operatora naliczana jest w momencie zawarcia Transakcji. Prowizja pobierana jest ze środków pieniężnych, które po zakończonej każdej Transakcji podlegają zaewidencjonowaniu na Koncie Użytkownika.

§ 31.

 1. Usługi świadczone przez Operatora na rzecz Użytkownika dokumentowane są fakturami VAT.
 2. Na wniosek Użytkownika faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres korespondencyjny Użytkownika. Za czynności związane z przygotowaniem oraz wysyłką Operator pobiera opłatę wysokości 5 złotych.

IX. Dane osobowe

§ 32.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator. Zbiór danych Użytkowników Serwisu zgłoszony jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisany jest do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem R 005699/09.
 2. Z chwilą wypełnienia formularza rejestracji dane Użytkownika umieszczane są w bazie danych osobowych Operatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Operatora w celach związanych ze świadczoną usługą oraz innymi czynnościami wykonywanymi na rzecz Użytkownika na podstawie Regulaminu. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia i usunięcia.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności danych, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie miejsca zamieszkania, Operator może zwrócić się do Użytkownika o wyjaśnienie.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych. Skutki niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obciążają Użytkownika.

X. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

§ 33.

 1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych poniesionych przez Operatora opłat bankowych związanych ze zwrotem środków pieniężnych. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi jest dokonywane poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie lub w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia w przedmiocie wypowiedzenia na adres siedziby Operatora.
 3. Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Operatora za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn umowa może zostać wypowiedziana bez okresu wypowiedzenia.
 4. Do ważnych przyczyn uzasadniających rozwiązanie przez Operatora umowy za wypowiedzeniem należą przypadki gdy:
  1. Operator ustali, że Użytkownik korzysta z usługi Operatora z naruszeniem Regulaminu lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. Użytkownik pomimo wezwania nie uzupełnił danych oraz nie przedstawił stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane na żądanie Operatora, o którym mowa w § 10 ust. 2,
  3. Operator ustali, iż składane przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut mają na celu wyrządzenie szkody innym Użytkownikom korzystającym z Serwisu,
  4. Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Systemu Teleinformatycznego Operatora, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń.
 5. Jeżeli w chwili złożenia wypowiedzenia przez Użytkownika lub rozwiązania umowy przez Operatora, złożone przez Użytkownika Zlecenia Wymiany Walut nie zostały zrealizowane w całości, Operator usunie te Zlecenia Wymiany Walut w terminie 1 Dnia Roboczego. Przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zlecenia Wymiany Walut niezrealizowane w całości pozostają wiążące.
 6. Operator dokonuje zwrotu środków pieniężnych zaewidencjonowanych na Koncie Użytkownika niezwłocznie nie później jednak jak w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia.
 7. Termin wspomniany w punkcie powyższym nie obowiązuje w przypadku rozwiązania umowy z powodów określonych w § 33.4.

§ 34.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia złożonego przez Operatora, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Operatora.

§ 35.

W przypadkach, o których mowa w § 33.4, Operator, do czasu wyjaśnienia sprawy, ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, oraz powiadomienia odpowiednich państwowych organów.

XI. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

§ 36.

Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Operatora. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem powyższego terminu prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

XII. Reklamacje

§ 37.

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkownika usługi.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres kontakt@walutomat.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Operatora. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz imię i nazwisko Użytkownika, a także stanowisko Użytkownika w sprawie objętej reklamacją.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 5. Operator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, udziela Użytkownikowi odpowiedzi, która jest przekazywana na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail.
 6. Użytkownik, w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. Użytkownik będący konsumentem może się zwrócić o pomoc do właściwego miejscowo Rzecznika Konsumenta.
 7. Rozmowy telefoniczne Użytkowników z Biurem Obsługi Klienta są nagrywane i mogą być przechowywane do 5 lat.

XIII. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora

§ 38.

Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. szkody wynikłe wskutek wykonania dyspozycji lub Zleceń Wymiany Walut Użytkownika zgodnie z ich treścią, w szczególności za dokonanie wpłaty niezgodnie z § 14.1.,
 2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na skutek okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu awarii publicznej sieci łączności telefonicznej, awarii systemów zasilania lub sprzętu komputerowego, lub podania przez bank Użytkownika nieprawidłowych danych nadawcy transferu.
 3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za działanie których Operator nie ponosi odpowiedzialności,
 4. za szkody wynikłe z odmowy przyjęcia dyspozycji lub Zlecenia Wymiany Walut w związku z naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu.
 5. za potencjalne utracone korzyści związane z niedostępnością Systemu wywołanymi awariami lub pracami serwisowymi.

§ 39.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, które nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania zezwolenia.

§ 40.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu, jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające lub związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne na terenie Polski.

§ 40a.

Serwis prowadzony jest w języku polskim. Operator komunikuje się z użytkownikami w języku polskim.

XIV. Zmiany Regulaminu

§ 41.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

§ 42.

Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora o zmianach Regulaminu za pomocą wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres e-mail, przypisany do danego Konta Użytkownika, a także poprzez komunikat na stronie Serwisu.

§ 43.

Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od daty udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu oraz poinformowania drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Zlecenia Wymiany Walut złożone przed wejściem zmian w życie są prowadzone według dotychczasowych zasad.

§ 44.

Użytkownik logując się w Serwisie pierwszy raz od chwili wprowadzenia zmian, zostanie powiadomiony o nich i o możliwości ich akceptacji.

XV. Forum

§ 45.

1. Operator umożliwia komunikację miedzy Użytkownikami poprzez Forum.
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie forum do:
a) pośredniego lub bezpośredniego promowania towarów i usług innych niż usług Operatora,
b) naruszania prawa lub dobrych obyczajów
c) utrudnienia korzystania z serwisu bądź forum innym Użytkownikom.
3. Wiadomości Użytkowników łamiące regulamin będą usuwane.
4. Operator może ograniczyć dostęp do Forum użytkownikom łamiącym regulamin.